fbpx
-0 C
Olsztyn
niedziela, 4 grudnia, 2022
reklama

Rektor UWM przemówił do studentów

WiadomościRektor UWM przemówił do studentów

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Dzień Dziecka jest również Świętem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z tej okazji rektor Jerzy Przyborowski przemówił do studentów, pracowników oraz przyjaciół uczelni.

Drodzy Studenci, Doktoranci, Nauczyciele Akademiccy, Pracownicy i Przyjaciele Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie!

Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które obchodzimy 1 czerwca, upamiętnia decyzję Rady Ministrów o przyjęciu projektu ustawy powołującej do życia naszą Uczelnię. To dla nas bardzo ważny dzień – jest to święto całej naszej wspólnoty, tej wspólnoty, którą tworzymy nieprzerwanie od 22 lat, kontynuując tradycje i spuściznę uczelni, z których Uniwersytet się wywodzi i którą wspólnie budujemy każdego dnia na nowo.

Nietypowy rok pandemii, w którym zmuszeni jesteśmy funkcjonować, był dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem i sprawdzianem, ale też szczególnym czasem, który w nadzwyczajny sposób uświadamiał nam jak ważna jest pokora wobec przyrody, jak krucha jest nasza pycha, a jednocześnie jak istotna jest nauka, dzięki której mogliśmy liczyć na relatywnie szybkie poznanie zagrożenia i opracowanie szczepionek. Miniony rok, wyjątkowy pod każdym względem, jak żaden inny dotąd, uświadomił nam ponadto, jak ważne są uniwersalne wartości, życzliwe relacje i silne fundamenty, dzięki którym przetrwaliśmy ten trudny czas bez większych zawirowań.

W tym miejscu wszystkim członkom naszej akademickiej wspólnoty, studentom i doktorantom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji oraz obsługi, pragnę serdecznie podziękować za solidarne stawianie czoła trudnościom związanym z epidemią, za ogromny wysiłek i determinację, za zrozumienie i wzajemny szacunek, który obserwowałem i którego na co dzień doświadczam.

Z nadzieją patrzę w przyszłość licząc, że od nowego roku akademickiego będziemy na powrót funkcjonować w normalnych warunkach, ciesząc się wzajemnie z naszej fizycznej obecności w uczelni, z obecności drogich przyjaciół Uniwersytetu, gości przyjeżdzających do nas z zagranicznych uczelni i placówek naukowych, z możliwości organizowania i udziału w konferencjach naukowych, wystawach i koncertach artystycznych. Jednak aby to się stało, potrzebne jest budowanie świadomości w duchu odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności nie tylko za swoje zdrowie, ale za zdrowie i bezpieczeństwo innych członków społeczności, bliższych i dalszych.

Traktuję to jako szczególną powinność każdego członka akademickiej wspólnoty i apeluję o zachowanie odpowiedzialnej postawy i przyjmowanie szczepionek. Od odpowiedzialnej postawy wszystkich uczestników naszego uniwersyteckiego życia zależy, jak będziemy funkcjonować w nowym roku akademickim.

Szanowni Państwo!

Wyrazem przygotowywania Uniwersytetu do wyzwań przyszłości jest przyjęta przez Senat strategia rozwoju Uniwersytetu, której powstanie, pomimo trudnych nadzwyczajnych warunków, traktowałem priorytetowo. Założyłem w niej osiągnięcie sześciu głównych celów strategicznych, obejmujących wszystkie sfery życia i funkcjonowania uczelni. Zależało mi na tym, byśmy tę strategię mogli traktować jako trasę na mapie rozwoju, plan ambitny, z wieloma trudnymi celami operacyjnymi i zadaniami do wspólnego zrealizowania za pomocą wskazanych narzędzi i osób odpowiedzialnych. O jego skali niech świadczy fakt, że choć jest rozpisany na całą dekadę, już tylko na ten rok wyznaczyliśmy sobie 110 zadań.

Jak Państwo zapewne doskonale wiedzą, z punktu widzenia naszego Uniwersytetu najważniejszym celem jest spełnienie kryteriów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Aby to osiągnąć, konieczne jest uzyskanie dobrego wyniku ewaluacyjnego dyscyplin naukowych w najbliższej i kolejnej ewaluacji jakości naukowej. To wysoko postawiona poprzeczka i wielkie wyzwanie, wymagające od nas wszystkich wielkiego wysiłku i zaangażowania. Aby sprostać, potrzebne są przyjazne warunki pracy, dobra atmosfera oraz relacje oparte na zaufaniu i wspólnym widzeniu celu. Nawiązuję w tym miejscu do potrzeby budowania wysokiej kultury organizacyjnej w naszym Uniwersytecie. W ramach projektu pn. „Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” realizowana jest usługa mająca na celu zbadanie stanu kultury organizacyjnej w uczelni, w oparciu o wyniki której będziemy mogli wskazać to, co jest do poprawienia, a być może zbudowania od podstaw. W swoim przemówieniu inauguracyjnym podkreślałem potrzebę położenia większego nacisku na inwestycję w ludzi, a szeroko rozumiana, odpowiednio wysoka kultura organizacyjna to właśnie obejmuje. To nie tylko przyjazne i proste procedury, sprawny proces decyzyjny i mało angażujący obieg dokumentów, ale przede wszystkim prosta komunikacja, jasno sprecyzowane obowiązki i oczekiwania przełożonych wobec podwładnych, płacowy i pozapłacowy, czytelny system motywacyjny, jasna ścieżka kariery zawodowej z uwzględnieniem możliwości uzupełniania i podnoszenia kompetencji o inne. Wierzę głęboko, że dacie się wszyscy Państwo zaprosić do tego procesu, którego dynamika i przebieg zależy nie tylko od zarządzających, ale od wszystkich pracowników, w poczuciu obowiązku, odpowiedzialności za wspólne dobro i wzajemnej służby. Wszystkim Państwu, którzy już włączyli się w badania kultury organizacyjnej naszej Uczelni serdecznie dziękuję.

Szanowni Państwo, realizacja pierwszego celu strategicznego, najważniejszego z punktu widzenia funkcjonowania Uniwersytetu i wypełniania jego misji, wymaga ścisłej współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Nie da się osiągnąć tego celu bez dobrej współpracy z biznesem, z najważniejszymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej, z jednostkami ochrony zdrowia, edukacji i opieki społecznej, instytucjami kultury, dziedzictwa historycznego i narodowego. Uniwersytet musi być w centrum i realizując swoją misję określoną ustawowo, jak też przyjętą w uczelni, musi w swojej działalności odpowiadać na potrzeby otoczenia, a przez własny rozwój gwarantować rozwój regionu.

Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową twórczą współpracę wszystkim parlamentarzystom, przedstawicielom instytucji i jednostek otoczenia społeczno-gospodarczego i biznesu, na czele z Arturem Chojeckim – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Gustawem Markiem Brzezinem – Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzejem Abako – Starostą Olsztyńskim, Markiem Chojnowskim – Starostą Ełckim, prezydentami Olsztyna i Ełku, panami: Piotrem Grzymowiczem i Tomaszem Andrukiewiczem oraz Tomaszem Osewskim – Wójtem Gminy Ełk i wieloma innymi wójtami i burmistrzami z naszego regionu. Przed nami nowe wyzwania związane chociażby z realizacją Krajowego Planu Odbudowy i nową perspektywą unijną, w której szczególny nacisk kładzie się na inwestycje w ochronie zdrowia, niskoemisyjną gospodarkę w obiegu zamkniętym, rozwój technologii informatycznych i kosmicznych oraz zrównoważony rozwój. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, we wszystkich tych obszarach jest silną jednostką naukową i edukacyjną, zatem deklaruję nasze mocne zaangażowanie.

Kolejny cel strategiczny także wpisuje się w powyższe wyzwania. Obok utrwalonych i dobrze rozwiniętych dyscyplin naukowych, zależy nam także na rozwoju nowych dyscyplin, perspektywicznych z punktu widzenia potrzeb regionu i kraju. Kluczem do tego są m.in. doskonałe kadry. W planach mamy zatrudnianie nauczycieli akademickich o wysokim potencjale naukowym oraz inwestycje w warsztat badawczy i dydaktyczny. Dość wymienić przy tej okazji planowaną budowę centrum kształcenia medycznego i wysokospecjalistycznego szpitala klinicznego, w związku z ogromną i bezdyskusyjną potrzebą rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w konsekwencji zapewnieniem wysokiej jakości usług i kadr medycznych w regionie.

Nadal ważnym celem o znaczeniu strategicznym dla regionu i kraju jest rozwój oferty dydaktycznej z uwzględnieniem wysokiej kultury jakości kształcenia, podnoszenie konkurencyjności tej oferty na rynku szkolnictwa wyższego w kraju i poza jego granicami. W tym obszarze będziemy starali się nadal dobrze rozpoznawać potrzeby nie tylko samych studentów, ale i ich przyszłych pracodawców. Także w tym wymiarze kluczowa jest dla nas bliska współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Priorytetem w rozwoju Uczelni jest, by naszymi absolwentami byli ludzie nie tylko kompetentni w swoich dziedzinach, ale i przedsiębiorczy. Wierzę, że to oni będą wytyczać trendy rozwoju i zmieniać świat, dlatego i my gotowi jesteśmy zmieniać się dla nich, umacniając w ten sposób markę Uniwersytetu w kraju i na arenie międzynarodowej.

Jestem przekonany, że mamy czym się pochwalić. Naszą siłą jest przecież nie tylko szeroka oferta kształcenia, wyróżniająca nasz Uniwersytet spośród innych w Polsce, ale także zakres prowadzonych badań i osiągnięcia naukowe naszych uczonych i artystów, którzy ciągle dostarczają nam powodów do dumy. Kadra naszego Uniwersytetu była doceniana nie tylko w Polsce, ale i poza nią, bo – przypomnę – ośmioro badaczy należy w swoich dyscyplinach do prestiżowych 2% najlepszych naukowców na świecie. Nauczyciele akademiccy otrzymywali też nagrody w liczących się konkursach i odbierali honory z rąk różnych gremiów.

W ostatnim roku Centralna Komisja do spraw stopni i tytułów przyznała UWM uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Dyscyplina ta jest reprezentowana na Wydziale Geoinżynierii.

Nasz Uniwersytet otrzymał także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Tak więc Uczelnia posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 22 dyscyplinach naukowych i doktora habilitowanego w 16 dyscyplinach.

Naszym zadaniem na najbliższą dekadę jest sprawienie, by te osiągnięcia były powszechnie zauważane i doceniane, dlatego będziemy dążyć do umocnienia pozytywnego wizerunku naszej uczelni. Choć to duże wyzwanie, wierzę, że wszyscy dołożymy wszelkich starań, by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był liczącą się w Polsce, i poza nią, jednostką naukową i dydaktyczną. Nie uda się to bez was: bez pracowników, doktorantów i studentów. To wasze zaangażowanie i wasza gotowość do stawiania przed sobą wyzwań będą zmieniać naszą uczelnię na lepsze.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w nasze duże projekty rozwojowe. Przypomnę, że obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski realizuje 4 szeroko zakrojone programy operacyjne, finansowane z funduszy unijnych oraz ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ich łączny budżet wynosi ponad 60 mln zł. Nigdy dotąd nie mieliśmy do dyspozycji tak pokaźnych środków finansowych przeznaczonych na rozwój kadr, zatem niewykorzystanie tej szansy byłoby błędem nie do wybaczenia.

Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zakończy się w 2022 roku. Jego budżet wynosi prawie 34 mln zł. Zakłada realizację staży, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych dla studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i kadry zarządzającej. Program wspiera również interdyscyplinarne studia doktoranckie.

Program Uniwersytet Wielkich Możliwości ma budżet wynoszący 17 mln zł. Zakończy się w 2023 r. Beneficjentami tego programu są przede wszystkim studenci, którzy mogą dzięki niemu korzystać z certyfikowanych szkoleń i warsztatów realizowanych dodatkowo, poza programem studiowanego kierunku.

Program „Żagiel możliwości” dysponuje budżetem ok. 6 mln zł, zakończy się w 2023 roku. Dzięki funduszom z tego programu możliwe było m.in. powołanie Akademickiego Centrum Wsparcia z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” oraz prowadzenie wielu działań zwiększających dostępność kampusu uniwersyteckiego dla osób niepełnosprawnych, a także wdrożenie systemowych zmian w zakresie polityki dostępności uczelni.

Projekt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Biogospodarka dysponuje budżetem powyżej 3 mln zł i zakończy się w roku przyszłym.

Jestem dumny, że Uniwersytet tak bardzo aktywnie uczestniczy w budowaniu idei „Zielonego Ładu”, nie tylko poprzez kształcenie w tym zakresie i stosowanie nowych proekologicznych technologii, ale także poprzez eliminację źródeł zanieczyszczenia powietrza, ograniczanie zużycia energii, dbania o walory krajobrazowe i przyrodnicze w kortowskim kampusie.

Powodów do dumy dostarczali nam także nasi studenci i doktoranci, którzy w tych nietypowych dla wszystkich warunkach zdalnego nauczania stanęli na wysokości zadania. Samorząd studencki, pomimo braku studentów na miejscu, nie tracił z oczu swojego najbliższego otoczenia, organizując i współtworząc wiele wydarzeń przeznaczonych dla społeczności nie tylko uniwersyteckiej, ale także lokalnej. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego podjęła ogromny wysiłek aktywizacji i konsolidacji środowiska studenckiego przez liczne akcje prowadzone online, jak choćby Akademia Ciekawości. Wielu studentów postanowiło w tym niełatwym czasie skupić się na swoim rozwoju, co zaowocowało kolejnymi sukcesami w postaci np. stypendiów ministra edukacji i szkolnictwa wyższego.

Szanowni Państwo!

Mówiąc o budowaniu uczelni, mam na myśli zarówno wymiar symboliczny, jak i ten dosłowny.

Wiemy przecież, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozrasta się o kolejne budynki. Są one, oczywiście, z powstającą siedzibą Wydziałów Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji, Polikliniką Wyjazdową Dużych Zwierząt czy północnym skrzydłem szpitala uniwersyteckiego na czele, materialnym potwierdzeniem naszych starań o poprawę warunków kształcenia studentów. Ale są i dowodem na to, że myśląc o naszym Uniwersytecie, wybiegamy myślą na kilka lat do przodu. I cieszymy się, że w tym myśleniu nie jesteśmy sami, bo, jak można wnioskować po otrzymywanych przez nas ministerialnych dofinansowaniach na te cele, także i inni rozumieją, że warto na nas stawiać.

Przypomnę zatem, że zabiegając o dofinansowanie budowy siedziby Wydziałów Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych, udało się uzyskać 100% pierwotnej kwoty inwestycji (34,5 mln zł). UWM otrzymał także w tym roku 4,5 mln zł z MEiN na modernizację i rozbudowę skanera rezonansu magnetycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz 7 mln zł z MEN na modernizację Domu Studenckiego nr 10. Jeszcze w tym roku na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego rozpocznie się realizacja inwestycji pn. „Centrum Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi z unikatowym systemem radiochirurgii żyroskopowej, umożliwiającej prowadzenie precyzyjnych zabiegów nieinwazyjnego usuwania nowotworów w obrębie mózgu, twarzoczaszki, szyi, a także do leczenia lekoopornej padaczki i choroby Parkinsona. Koszt inwestycji wynosi 19,5 mln zł i pochodzi prawie w całości z obligacji skarbu państwa przekazanych przez MEiN specjalnie na ten cel. Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymał także środki na modernizację oddziału intensywnej opieki medycznej, która pozwoli na powiększenie tej części szpitala o cztery dodatkowe specjalistyczne stanowiska.

Pragnę również poinformować, że podjęto działania zmierzające do realizacji do końca 2023 roku bardzo ważnej, kolejnej inwestycji dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Inwestycja pn. „Klinika Weterynaryjna Zwierząt Towarzyszących” ma być finansowana z RPO ze środków jeszcze trwającego okresu programowania za łączną kwotę 52 mln zł, z czego Uniwersytet zabezpieczy wkład własny w kwocie 12 mln zł. W ten sposób olsztyńska weterynaria, która, warto przypomnieć, posiada akredytację europejską, będzie dysponowała jeszcze bardziej nowoczesną bazą kliniczną i dydaktyczną.

Realizując inwestycje, skupiamy się nie tylko na trosce o poprawę warunków studiowania i pracy na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim. Nasze inwestycje powstają też z myślą o mieszkańcach miasta i regionu. Juz niedługo ruszy Centrum Popularyzacji i Promocji Nauki „Kortosfera”, które z pewnością stanie się magnesem przyciągającym rzesze młodych ludzi do naszego Uniwersytetu.

Święto naszego Uniwersytetu co roku nierozłącznie związane jest z uroczystością promocji doktorskich. W tym dniu doktorzy habilitowani i doktorzy otoczeni najbliższymi osobami, zawsze odbierali dyplomy i gratulacje. Drugi rok z rzędu uroczystość akademicka z powodów pandemicznych została odwołana. Jednak by tradycja uniwersytecka była zachowana, kilka słów chciałbym skierować do Was, drodzy Doktorzy Habilitowani i Doktorzy!

Zdobywając stopnie naukowe dołączyliście do zacnego grona. To Wasz wielki sukces i jeszcze większe zobowiązanie, któremu, co do tego nie mam wątpliwości, na pewno sprostacie. Życzę Państwu i całemu Uniwersytetowi, by Państwa obecny rozwój naukowy był zapowiedzią kolejnych takich napawających nas dumą wydarzeń. Życząc Państwu licznych sukcesów zawodowych i prywatnych, składam też wielkie podziękowania za wysiłek włożony w pracę badawczą i każdy dzień spędzony w Uniwersytecie. Niech Wasza wielka naukowa przygoda trwa w najlepsze!

Wszystkim pracownikom naszej Uczelni bardzo serdecznie dziękuję za trud włożony w każdy dzień pracy, za zaangażowanie na rzecz naszej Alma Mater, za wspaniałą atmosferę porozumienia i współpracy, z którą spotykam się na co dzień. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, wielu sukcesów na płaszczyźnie zawodowej i osobistej.

Studentom, ale także nam wszystkim życzę przede wszystkim powrotu do normalności, do żywych relacji na zajęciach, w realizowaniu pasji, w przyjaźniach, przygodach i zabawie. Tęsknimy za normalną pracą ze studentami i doktorantami, tęsknimy za Wami. Cieszy nas każda pozytywna informacja o Waszych sukcesach i aktywnościach, bo to właśnie Wy i troska o Waszą przyszłość są głównymi motorami napędowymi zmian zaplanowanych na najbliższe lata. Chcemy, żeby studiowanie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim kojarzyło się z jeszcze większym prestiżem i było dla Was źródłem osobistej satysfakcji.

Vivat Universitas!

Jerzy Przyborowski
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Źródło: UWM

Polskie uczelnie w THE World University Rankings 2023. Na liście również UWM
reklama
reklama
reklama

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze