Regulamin

REGULAMIN Z DNIA 04.08.2015 wersja 01/2015

POSTANOWIENIA OGÓLNE I USŁUGA INFORMACYJNA

 1. Regulamin dotyczy korzystania z serwisu internetowego dostępnego na domenie tko.pl.
 2. Serwis administrowany jest przez WAMA Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Sosnkowskiego 4, prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577077, NIP: 7393878417, Regon: 362575013.
 3. Administrator świadczy usługi informacyjne drogą elektroniczną. Usługi te polegają na publikowaniu i przechowywaniu w zasobach Serwisu treści, zarówno redakcyjnych, jak i użytkowników Serwisu w formie tekstów, zdjęć, prezentacji graficznych, filmów, materiałów dźwiękowych, baz danych. Usługi umożliwiają, także przeglądanie Serwisu, zamieszczanie komentarzy, oraz korzystanie z innych funkcjonalności. Działalność Administratora, w tym zakresie, regulowana jest w szczególności następującymi aktami prawnymi:
 4. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 134, poz. 779.).
 5. Tytuł Serwisu internetowego tko.pl został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny w dniu 09.09.2015 pod numerem 934.
 6. W ramach usług, o których mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu, Administrator może udostępnić użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu wraz z niezbędnymi narzędziami umożliwiającymi dokonanie publikacji tekstu, zamieszczenia fotografii, prezentacji graficznej czy filmu.
 7. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z serwisu.
 8. Wszyscy użytkownicy posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie.
 9. Użytkownikiem zarejestrowanym jest użytkownik, który dokonał rejestracji na Serwisie.

KOMENTARZE

  1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych i blogów użytkowników zarejestrowanych.
  2. Komentarze, o których mowa w punkcie 1 publikowane są w wyznaczonych miejscach.
  3. Użytkownicy umieszczający komentarz do materiałów redakcyjnych mają prawo swobodnego przedstawiania opinii, z zastrzeżeniem punktu 5.
  4. Użytkownicy publikują informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
   a) są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
   b) naruszają prawa osób trzecich;
   c) są wulgarne lub obsceniczne;
   d) propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną, lub są w inny sposób naganne;
   e) są reklamą;
   f) są spamem lub inną formą niezamawianej informacji o charakterze handlowym;
   g) zawierają treści pornograficzne.
  6. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia opisane w punkcie 5, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe czy zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.
  7. Administrator może, według swojego uznania, przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z punktem 5.
  8. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W uzasadnionych przypadkach może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy lub usunąć komentarze z Serwisu.
  9. Administrator ma prawo udostępnić adres IP osoby komentującej na prośbę policji, prokuratury, czy sądu.

PRAWA AUTORSKIE, REKLAMA I LICENCJE

 1. Każdy z użytkowników zamieszczając jakiekolwiek materiały w Serwisie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych materiałów.
 2. Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa, w tym praw autorskich, w związku z zamieszczaniem jakichkolwiek materiałów w Serwisie obciąża wyłącznie użytkownika.
 3. Korzystanie przez użytkowników zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, z zawartości umieszczonych w Serwisie odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016).
 4. Użytkownik upoważnia Administratora do wykorzystywania zamieszczanych przez użytkownika w Serwisie treści i innych materiałów, w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu, w innych mediach, a także do nieodpłatnej publikacji w dowolnej formie, w tym drukowanej (np.: ulotka, biuletyn, czasopismo etc..).
 5. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją lub są wskazane na w/w materiałach, i upoważnia niniejszym Administratora do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w trakcie rejestracji adres e-mailowy informacji o charakterze handlowym od Administratora. Nieudzielanie zgody uniemożliwia świadczenie usług przez Administratora na rzecz danego Użytkownika.
 7. Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie wpisów na swoich blogach i swoich komentarzy do celów promocji i reklamy Serwisu, jak również do rozpowszechniania w innych mediach. Licencja jest bezterminowa i niezależna od obecności, bądź wygaśnięcia profilu użytkownika w serwisie.
 8. Powierzchnia reklamowa w Serwisie jest wyłączną własnością Administratora. Użytkownik nie może bez uzyskania wcześniejszej zgody Administratora (zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej) umieszczać reklam, ani jakichkolwiek publikacji o charakterze reklamowym w Serwisie. Także użytkownik zarejestrowany nie może bez uzyskania takiej zgody publikować na blogu informacji o charakterze komercyjnym i reklamowym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zawarte w publikowanych  przez użytkowników materiałach. Ponadto Administrator nie odpowiada w szczególności za:
  – dochowanie staranności w czy też za prawdziwość w opisywaniu faktów, zdarzeń lub osób,
  – podanie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych użytkownika,
  – naruszenia przez użytkowników praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich, lub dóbr osobistych,
  – utratę całej bądź części zawartości Serwisu spowodowanej awarią sieci komputerowych, systemów informatycznych, energetycznych lub innych okoliczności, w szczególności okoliczności siły wyższej.
  – szkody wyrządzone użytkowników, jakie powstały lub mogły powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, bądź też jego czasowej niedostępności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, zaakceptował i będzie go przestrzegał.
 2. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na swoim blogu lub za treści zawarte w swoich komentarzach.
 3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną opisanych wyżej w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których posiada tytuł prawny (a w szczególności majątkowe prawa autorskie, które obejmują prawa do publikowania i rozpowszechniania). Treści publikowane są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza dóbr osób trzecich. Ponadto użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie treści kopiowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów lub różnego rodzaju kompilacji tekstowych wymaga respektowania praw autorskich twórców oraz że nieprzestrzeganie tych praw może go narazić na odpowiedzialność cywilną.
 5. Administrator ma prawo usunąć treść bloga, komentarza, a także zablokować czasowo lub całkowicie, a także usunąć konta użytkownika we wszystkich przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Administrator ma prawo usunąć treść bloga, komentarza, a także zablokować czasowo lub całkowicie, a także usunąć konta użytkownika w przypadku łamania zasad etykiety, czy też działania szkodzące dobremu imieniu Administratora.
 7. Serwis, w każdym czasie, może zawiesić lub zakończyć swoje funkcjonowanie z uwagi na problemy techniczne, w tym prace konserwacyjne lub modernizacyjne, lub z innych przyczyn w tym siły wyższej, bądź zakończenia działalności gospodarczej.
 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację. W tym celu należy, wysłać reklamację poprzez e- mail lub pocztą tradycyjną na adres Sekretariatu redakcji zamieszczony w dolnej części strony Serwisu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Mail lub pismo powinno zawierać tytuł „Reklamacja”. Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć w terminie 14 dni. Odpowiedź zostanie przesłana na adres wskazany.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.08.2015 i zostaje opublikowany na stronie tko.pl, w zakładce „Regulamin” poniżej stopki redakcyjnej Serwisu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników. Uaktualniona wersja regulaminu będzie dostępna w Serwisie i będzie obowiązywać od momentu jej publikacji. Nowa wersja Regulaminu będzie opatrzona numerem wersji i datą jej publikacji.
 11. Użytkownik nieakceptujący zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do likwidacji blogu, bądź rezygnacji z innej formy aktywności.

Informacja dodatkowa

Zamieszczone na stronach internetowych portalu Twój Kurier Olsztyński materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego, będącego bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Twój Kurier Olsztyński na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.