-5 C
Olsztyn
środa, 6 grudnia, 2023
reklama
reklama

Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami

WiadomościNajaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale – wyróżnienia Amicus Bonus. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

reklama

Są to ludzie, którzy zajmują się działaniami na rzecz przeciwdziałania marginalizacji, izolacji, społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz rodzin, osób samotnych i całych lokalnych społeczności.

Na Warmii i Mazurach jest ponad 7 tysięcy osób, (w tym ponad 900 pracowników socjalnych), które pracują w pomocy społecznej w ponad 340 jednostkach. Specyfika województwa, bezrobocie, niskie dochody, sprawia, że praca społeczna to nie tylko zawód. To wyzwanie, odpowiedzialna służba, wręcz misja, gdyż nierzadko wykonują swoje zadanie z narażeniem własnego życia i zdrowia.

reklama

W roku 2020 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:

W kategorii indywidualnej:
– Pani Wiesława Szymczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku za wieloletnią działalność zawodową w obszarze pomocy społecznej, budowanie w powiecie oleckim systemu wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego

reklama

W kategorii zespołowej:

– Stowarzyszenie ,,Arka” – za wieloletnią działalność w dziedzinie profilaktyki oraz wspierania dzieci, młodzieży i rodzin, twórcze reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne oraz szerzenie idei pomocy drugiemu człowiekowi

Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:

– Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodziczno – za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także zaangażowanie w działania na rzecz rodzin zagrożonych oraz dotkniętych problemem przemocy

– Grażyna Kemska – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie za osiągnięcia w dziedzinie wspierania rodziny i pomocy społecznej oraz działalność zmierzającą do usamodzielniania rodzin borykających się z różnymi problemami życiowymi

– Anna Norejko – Dyrektor Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku za zaangażowanie w trudną pracę, wieloletnie działania na rzecz dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową

– Siostra Teresa Więcek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Elblągu za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na rzecz mieszkańców a także zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka i wykazaną troskę w celu zapewnienia mieszkańcom Domu godnego życia

– Siostra Elżbieta Dąbrowska – Kierownik Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na rzecz drugiego człowieka oraz osobiste zaangażowanie i ogromny wysiłek włożony w pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych środków finansowych na poprawę funkcjonowania placówki

– Bogusław Fijas – Wójt Gminy Ostróda – za podejmowane działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

– Elżbieta Wolańska – emerytowany Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Barczewie za profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, wykazaną troskę w celu zapewnienia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej godnego życia

– Stanisław Litman – emerytowany Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej za wieloletnie zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, wykazaną troskę o mieszkańców Domu i pracę ukierunkowaną na usprawnianie i aktywizację społeczną podopiecznych

– Ryszard Pruszyński – emerytowany Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na rzecz drugiego człowieka, w szczególności na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym

– Elżbieta Rogowska – emerytowany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za podejmowane działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji i wymagających wsparcia, w tym poświęcenie szczególnej uwagi osobom dotkniętym przemocą

Przedstawiono również opisowe uzasadnienia przyznania tegorocznych statuetek:

Pani Wiesława Szymczyk kieruje Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku od 18 lat. W okresie tym podejmowała szereg inicjatyw i rozwiązań w zakresie wspierania różnorodnych grup społecznych : osób i rodzin w kryzysie, dotkniętych przemocą czy niepełnosprawnością. Z Jej inicjatywy powstał m.in. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Rozwinięta została również pomoc specjalistyczna świadczona w jednostce tj. pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna, socjalna.

Poza realizacją ustawowych zadań w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pani Dyrektor zaangażowana jest w pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych, w celu rozszerzenia zakresu wsparcia na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Z inicjatywy Pani Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna powiatu oleckiego wielokrotnie przystępowała do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kolejnych okresach dofinansowania, w tym m.in. do projektu systemowego i projektu partnerskiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a obecnie do projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku wielokrotnie również z sukcesem przystępowało do projektów konkursowych ogłaszanych w ramach programów resortowych, np. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, czy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie realizowany jest projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”. Od kilku lat kierowana przez Panią Dyrektor jednostka uczestniczy również w realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizowane są także programy dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, m.in. od 2012 r. program
„Aktywny samorząd”, a obecnie program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III”.

Działalność Pani Dyrektor w zakresie pomocy społecznej zasługuje na wyrazy uznania za zrealizowanie dużej inwestycji jaką było powstanie funkcjonujących przy ul. Wiejskiej 8A w Olecku mieszkań chronionych i mieszkań wspieranych, dzięki przystąpieniu do projektu pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Powiatowa inwestycja – modernizacja budynku, wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku; Budowa XXI wieku. Za zaangażowanie w powstanie tej inwestycji, Pani Dyrektor odebrała nominację oraz nagrodę Związku Powiatów Polskich dla Inwestorów. Wieloletnia działalność Pani Dyrektor zakorzeniła się w świadomości lokalnej jako nieodzowny element systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w powiecie oleckim.

Stowarzyszenie „Arka” zostało powołane z inicjatywy proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa – Ks. Infułata Dr Juliana Żołnierkiewicza 17 maja 1994 r. jako Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” Archiprezbiteriatu Olsztyńskiego przy Domu Dziennego Pobytu Dziecka „ARKA” w Olsztynie. Od początku istnienia realizuje swoją misję pomocy dziecku i rodzinie, swoimi działaniami obejmując dzieci i ich rodziny z terenu miasta Olsztyna, tworząc kompleksowy system wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących i znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Wspierając dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz pozbawioną opieki najbliższych, Stowarzyszenie ARKA od 1995 roku prowadzi w Olsztynie placówkę wsparcia dziennego – Dom Dziennego Pobytu Dziecka „Arka”, w której dzieci, oprócz dożywiania w formie śniadania i II śniadania, dwudaniowych obiadów, podwieczorku i wsparcia żywnościowego rodzin, mają zapewnioną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zajęcia z profilaktyki zagrożeń społecznych. W ramach szeroko pojętej działalności Stowarzyszenia około 80-cioro dzieci i młodzieży codziennie uczestniczy w zajęciach edukacyjno-wyrównawczych i kulturalnych. Każdego roku Stowarzyszenie „Arka” organizuje różnorodne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, warsztaty dla rodzin, festyny z okazji Dnia Dziecka, zbiórki żywności i paczki świąteczne.

Stowarzyszenie „Arka” reagując na pojawiające się problemy społeczne organizowało kolonie dla dzieci z terenów byłych PGR, kolonie dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Białorusi, a także kolonie dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią. W każde ferie i wakacje organizowane są także półkolonie i kolonie urozmaicone ciekawymi wycieczkami, zabawą, zawodami sportowymi i programem kulturalno – oświatowym.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami (m.in. Fundacjami Szalony Krasnolud, Non Iron, Kółko Graniaste, Żółty Szalik) oraz podmiotami takimi jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Biznesu UWM, Projektor Wolontariat Studencki, Kofi, Michelin oraz MPEC Olsztyn. Prowadzi także akcje pomocowe oraz ogólnopolskie programy, takie jak „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”, czy projekt pn. „Żółty Talerz”, zapewniający ciepły posiłek dzieciom przebywającym w świetlicy. Obecnie realizuje projekt w partnerstwie z Federacją Organizacji Socjalnych Fosa.

Przez 25-letni okres działalności, Stowarzyszenie „Arka” stworzyło kompleksowe rozwiązania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oferując mieszkańcom miasta Olsztyna pomoc i wsparcie, dlatego też jego działalność zakorzeniła się w świadomości społecznej jako ważny i nieodzowny element systemu wsparcia dzieci i rodzin.

Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami Najaktywniejsi z województwa uhonorowani nagrodami

reklama
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia