fbpx
12 C
Olsztyn
poniedziałek, 25 września, 2023
reklama
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Prawie pół miliona złotych na olsztyńską kulturę

OlsztynPrawie pół miliona złotych na olsztyńską kulturę

Jak informuje Urząd Miasta Olsztyna, do 4 marca 2015 roku można składać oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców miasta Olsztyna. Na ten cel przeznaczono 480 tys. zł. 

reklama

Szczegóły formalne dla osób chcących ubiegać się o dofinansowanie:

1. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:
a) Edukacja  mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr) – 190 000,-
b) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 50 000,-
c) Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych – 200 000,-
d) Popularyzacja  różnorodności kulturowej Olsztyna – 40 000.

reklama

2. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.)) zwana dalej „Ustawą”,
2) Uchwała Nr XXXIV/607/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi, zwana dalej Uchwałą.

reklama

3. W konkursie na realizację zadań określonych w pkt 1 mogą wziąć udział wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.

4. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w ramach dotacji wynosi łącznie 480 000,-zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

5. Termin realizacji zadania opisanego w ofercie powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia  podpisania umowy i kończyć nie później niż w dniu 15 grudnia 2015 r.

6. Termin składania ofert upływa z dniem 4 marca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Tryb i kryteria wyboru ofert:
1) oceny formalnej złożonych ofert dokona Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
2) oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
3) oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Prezydenta Olsztyna,
4) Prezydent Olsztyna uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od ostatniego dnia terminu składania ofert, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznaje środki finansowe w oparciu o kryteria określone w Uchwale tj.:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację, w tym zgodność zadania z celami statutowymi organizacji,
b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
c) wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa od 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania,
d) wielkość pozyskanych środków z innych źródeł niż budżet Miasta,
e) możliwość kontynuacji projektu po zakończeniu zadania,
f) dotychczasowa współpraca z administracją publiczną.

Wielka wygrana w Eurojackpot pod Olsztynem

5) decyzja Prezydenta Olsztyna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,
6) decyzja Prezydenta Olsztyna jest podstawą do zawarcia umowy (zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania) z podmiotem, którego oferta została wybrana,
7) złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości,
8) w przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie,
9) w przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji,
10) zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie od daty otrzymania od pracownika Biura Kultury Urzędu Miasta Olsztyna informacji o przyznaniu dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, dostarczyć do Biura Kultury niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy:
– zaktualizowany kosztorys projektu podpisany przez osoby upoważnione,
– zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione,
– zaktualizowany opis poszczególnych działań realizowanego zadania publicznego podpisany przez osoby upoważnione
lub oświadczenie  o nieprzyjęciu dotacji.

8. Zgodnie z Uchwałą  w ramach udzielonej dotacji nie będą  pokrywane następujące koszty:
1) budowa oraz zakup nieruchomości gruntów, budynków i lokali,
2) prowadzenie działalności gospodarczej,
3) pokrycie deficytu działalności organizacji,
4) wsteczne finansowanie projektów,
5) utrzymanie biura organizacji (chyba, że stanowi to niezbędny element realizacji projektu),
6) działalność polityczna i wyznaniowa,
7) innych zadań statutowych organizacji niż zapisanych we wniosku,
8) koszty kar, grzywien, odsetek od zadłużenia.

9. Oferta  realizacji zadania  powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty dostępnym na stronie internetowej Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego (www.ngo.olsztyn.pl); na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.olsztyn.eu) w zakładce „konkursy ofert-organizacje pozarządowe”; na stronie internetowej  www.olsztyn.eu oraz w siedzibie Biura Kultury, Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, pok. 17, tel. 89 527 44 49 i w Biurze Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego przy ul. Knosały 3/5 budynek A.

Kto zarobi na hali Urania? Ujawniono kwotę przelewów

10. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna lub w Biurze Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego przy ul. Knosały 3/5 budynek A, pok 27, lub wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Olsztyna – Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn z dopiskiem  „otwarty  konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie kultury”. Wymagane załączniki do oferty:
1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

11. W 2014 r. Miasto Olsztyn zleciło organizacjom pozarządowym realizację niżej wymienionych zadań pn.:
1) Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna –   34 000,-
2) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych –   46 000,-
3) Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych – 184 730,07
4) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności  plastyka, muzyka, literatura, teatr) – 165 000,-

Pouczenie:
Oferty wraz z załącznikami powinny być ze sobą połączone i ponumerowane. W przypadku załączników złożonych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, składane dokumenty powinny być podpisane czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Przed złożeniem ofert, pracownicy Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna mogą udzielać stosownych wyjaśnień, na pytania oferenta dot. wymogów formalnych.

reklama
reklama
reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia
Co dalej z Pepco? Holding, będący właścicielem sieci, stoi na skraju bankructwa
Czy to błąd? 1000 zł niedopłaty za wodę wzbudzają kontrowersje mieszkańców Olsztyna