reklama
Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Przyjęto strategię UWM na kilka następnych lat

WiadomościPrzyjęto strategię UWM na kilka następnych lat

Strategia rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030 otrzymała pozytywną opinię Senatu. Długofalowy, kompleksowy plan obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania uczelni przedstawił Senatowi 29 stycznia rektor prof. Jerzy Przyborowski.

reklama


Zaprezentowana na posiedzeniu Senatu strategia rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to autorska koncepcja prof. Jerzego Przyborowskiego. Jej elementy stanowiły część programu wyborczego profesora, kiedy ubiegał się o stanowisko rektora UWM. Jako cel priorytetowy prof. Przyborowski wskazywał wtedy spełnienie warunków konkursu Ministerstwa Nauki i Edukacji „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Spełnienie tych kryteriów pozwoli bowiem wprowadzić UWM do grona najlepszych ośrodków naukowych w kraju.

Nad szczegółową strategią rozwoju obejmującą lata 2021-230 Kolegium Rektorskie UWM pracowało przez kilka ostatnich miesięcy minionego roku. Strategia uzyskała jednomyślną aprobatę Rady Uczelni, senackiej komisji ds. rozwoju i finansów, a teraz pozytywnie zaopiniował ją Senat, głosując również jednomyślnie za wprowadzeniem do realizacji.

  • To jeden z najważniejszych dokumentów określających funkcjonowanie Uniwersytetu i kierunki jego rozwoju. Dziękuję za ten ogromny kredyt zaufania. Liczę, że tę strategię, ambitną – to prawda – uda nam się wspólnym wysiłkiem zrealizować, aby Uniwersytet wykorzystał swój potencjał – zwrócił się do członków Senatu rektor prof. Jerzy Przyborowski i zacytował starą maksymę: często nie podejmujemy się różnych działań, bo są trudne. Ale one są trudne dlatego, że nie ich nie podejmujemy.
reklama

Jak zaznaczyła prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, również Rada Rektorska, po zapoznaniu się z planem rozwoju UWM, udzieliła temu dokumentowi swego poparcia.

Strategia rozwoju UWM uzyskała wcześniej pełną akceptację Rady Uczelni. Opinię tego gremium przedstawił członkom Senatu uczestniczący w posiedzeniu prof. Marek Chmaj, przewodniczący Rady.

  • Widzimy skalę zamierzeń dostosowanych do położenia i szczególnych warunków Uniwersytetu, a także otoczenia naukowego i społecznego. Bardzo wysoko oceniliśmy strategię i w głosowaniu jednogłośnie zaakceptowaliśmy ją – podkreślał prof. Chmaj.
reklama

Przyjęty plan rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nakreśla 6 priorytetowych celów: spełnienie kryteriów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”; rozwój dotychczasowych i nowych dyscyplin naukowych, perspektywicznych z punktu widzenia potrzeb regionu i kraju; zapewnienie przyjaznych warunków studiowania i pracy, wsparcie rozwoju osobistego studentów i pracowników Uniwersytetu, nowoczesny system zarządzania i zapewnienie Uniwersytetowi stabilnych warunków finansowych oraz umocnienie marki Uniwersytetu w kraju i za granicą poprzez profesjonalną promocję.

Długofalowej strategii rozwoju towarzyszy precyzyjny plan realizacji, który również został przedstawiony Senatowi przez rektora prof. Przyborowskiego i który również jednomyślnie w głosowaniu został zaakceptowany przez Senat. Zgodnie z planem, cele główne będą realizowane etapami, do których przypisano szczegółowe cele operacyjne. Plan zawiera też źródła finansowania poszczególnych działań oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za zadania.

Pierwszy etap realizacji obejmuje bieżący rok. Czeka w nim naszą uczelnię 110 ambitnych zadań. Przede wszystkim Uniwersytet chce się jak najlepiej przygotować do najbliższej ewaluacji, aby utrzymać obecne i uzyskać nowe uprawnienia. Do działań zaplanowanych na ten rok należeć będą m.in. monitoring aktywności publikacyjnej pracowników naukowych, promocja programu grantowego Horyzont Europa, coaching dla naukowców zainteresowanych tym programem oraz złożenie wniosków do NAVA o umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej.

Władze uczelni chcą również przejrzeć i zweryfikować ofertę dydaktyczną (również angielskojęzyczną), rozpocząć wdrażanie nowoczesnego systemu bibliotecznego „ALMA” oraz wdrożyć pilotażowo centralny system zarządzania infrastrukturą dydaktyczną.

W planie na 2021 r. zostały zapisane również działania przygotowujące projekt oraz aplikację o środki finansowe z UE na budowę Centrum Kształcenia Medycznego dla Szkoły Zdrowia Publicznego.

Opracowana zostanie koncepcja centralizacji obsługi studentów i doktorantów w zakresie świadczeń pomocy materialnej a także koncepcja funkcjonowania centrum obsługi studentów zagranicznych.

Zmiany obejmą dotychczasowy obieg dokumentów – na Uniwersytecie powstanie kancelaria ogólna i rozpocznie się wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów.

Jednym z kluczowych zadań będzie też poprowadzenie kampanii marketingowej w Internecie, a przede wszystkim personalizowanie kampanii promocyjnych i dopasowanie jej do różnych grup docelowych. Powstanie również nowa uczelniana internetowa strona angielskojęzyczna oraz angielskojęzyczne profile uczelni w mediach społecznościowych. Władze uczelni chcą również złożyć aplikację do międzynarodowych rankingów szkół wyższych.

Plan realizacji strategii rozwoju UWM również uzyskał jednogłośną pozytywną opinię Rady Uczelni.

  • Jestem bardzo wdzięczny państwu za poparcie i liczę, że dacie się państwo zaprosić wszyscy do realizacji planu rozwoju Uniwersytetu – dziękował członkom Senatu prof. J. Przyborowski.

Strategia rozwoju UWM wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat uchwały rekomendującej.

W dalszej części obrad Senat zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z działalności Rady Uczelni w kadencji 2019-2020 oraz wysłuchał przygotowanej przez prof. Pawła Wysockiego, prorektora ds. kształcenia analizy realizacji zaleceń i rekomendacji dla jednostek uniwersyteckich w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2019/2020.

Źródło: UWM

reklama

Imprezy w Olsztynie

reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama
×