fbpx
-0 C
Olsztyn
wtorek, 30 listopada, 2021
reklama

485 wierzycieli w postępowaniu upadłościowym spółki Remedium

reklama

485 wie­rzy­cie­li ujęto na li­ście wie­rzy­cie­li przez syn­dy­ka w po­stę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym spół­ki fi­nan­so­wej Re­me­dium – Do­rad­cy Fi­nan­so­wi w Olsz­ty­nie. Syn­dyk uznał ich wie­rzy­tel­no­ści na pra­wie 37 mln zł – informuje Polska Agencja Prasowa.

Cho­dzi o spół­kę fi­nan­so­wą Re­me­dium – Do­rad­cy Fi­nan­so­wi w Olsz­ty­nie, wobec któ­rej sąd go­spo­dar­czy ponad rok temu ogło­sił upa­dłość li­kwi­da­cyj­ną.

Prze­ciw by­łe­mu pre­ze­so­wi spół­ki Syl­we­stro­wi S. toczy się po­stę­po­wa­nie pro­ku­ra­tor­skie do­ty­czą­ce pro­wa­dze­nia bez ze­zwo­le­nia dzia­łal­no­ści ws. gro­ma­dze­nia pie­nię­dzy klien­tów i udzie­la­nia po­ży­czek oraz nie­zło­że­nia spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go do Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go. Te za­rzu­ty do­ty­czą na­ru­sze­nia Prawa ban­ko­we­go i usta­wy o ra­chun­ko­wo­ści. Jak prze­ka­za­ła Polskiej Agencji Prasowej rzecz­nicz­ka sądu okrę­go­we­go w Olsz­ty­nie Agniesz­ka Że­gar­ska, syn­dyk upa­dło­ści prze­ka­zał wła­śnie sę­dzie­mu ko­mi­sa­rzo­wi listę wie­rzy­tel­no­ści. Jak po­da­ła, syn­dyk uznał wie­rzy­tel­no­ści o łącz­nej war­to­ści 36,9 mln zł, na­to­miast od­mó­wił uzna­nia wie­rzy­tel­no­ści w wyso­ko­ści nieco ponad 1 mln zł.

reklama

Sę­dzia pod­kre­śli­ła, że wie­rzy­cie­le, któ­rych jest 485, mogą się za­po­znać z listą wie­rzy­tel­no­ści w olsz­tyń­skim są­dzie go­spo­dar­czym w se­kre­ta­ria­cie sek­cji ds. upa­dło­ścio­wych i na­praw­czych. – Jeśli nie zga­dza­ją się z de­cy­zją syn­dy­ka mogą wnieść sprze­ciw do sę­dzie­go ko­mi­sa­rza w ciągu dwóch ty­go­dni od dnia ob­wiesz­cze­nia i ogło­sze­nia w Mo­ni­to­rze Są­do­wym i Go­spo­dar­czym.

Za­zna­czy­ła, że po za­koń­cze­niu lub umo­rze­niu po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go, wy­ciąg z za­twier­dzo­nej przez sę­dzie­go ko­mi­sa­rza listy wie­rzy­tel­no­ści jest dla wie­rzy­cie­la ty­tu­łem eg­ze­ku­cyj­nym, na pod­sta­wie któ­re­go może on do­cho­dzić swych na­leż­no­ści od spół­ki Re­me­dium.

Jak po­in­for­mo­wał rzecz­nik Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Olsz­ty­nie Mie­czy­sław Orze­chow­ski, Pro­ku­ra­tu­ra Ape­la­cyj­na w Bia­łym­sto­ku prze­dłu­ży­ła śledz­two w spra­wie spół­ki Re­me­dium do 31 grud­nia tego roku.

– Pro­ku­ra­tor po­wo­łał ze­spół bie­głych z Ka­te­dry Fi­nan­sów i Ban­ko­wo­ści Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Ma­zur­skie­go w Olsz­ty­nie, któ­rzy mają spo­rzą­dzić opi­nię w tej spra­wie do 1 wrze­śnia tego roku. Dotąd w śledz­twie sta­tus po­krzyw­dzo­nych ma 451 osób, a do prze­słu­cha­nia jest jesz­cze około 100 – wy­ja­śnił Orze­chow­ski.

Czytaj też:  Zalane centrum Olsztyna. Komplikacje na budowie drugiej linii tramwajowej

Kło­po­ty klien­tów spół­ki Re­me­dium za­czę­ły się w 2012 roku, gdy nie mogli wy­pła­cić oszczęd­no­ści z wy­so­ko opro­cen­to­wa­nych lokat. Wów­czas Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Olsz­ty­nie pod­ję­ła śledz­two w spra­wie in­sty­tu­cji fi­nan­so­wej. Stało się to po tym, gdy do pro­ku­ra­tu­ry wpły­nę­ło za­wia­do­mie­nie z Ko­mi­sji Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go o po­dej­rze­niu po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa przez osoby re­pre­zen­tu­ją­ce spół­kę. Także jeden z ban­ków, w któ­rym spół­ka po­sia­da ra­chu­nek, za­wia­do­mił, że klien­ci spół­ki mogą być wpro­wa­dza­ni przez nią w błąd.

Spół­ka z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią Re­me­dium – Do­rad­cy Fi­nan­so­wi dzia­ła­ła w Olsz­ty­nie od 1997 roku. Ofe­ro­wa­ła m.​in. kre­dy­ty hi­po­tecz­ne, sa­mo­cho­do­we, go­tów­ko­we i in­we­sty­cyj­ne, za­kła­da­nie lokat oso­bi­stych i dla firm. Klien­tów przy­cią­ga­ła wy­so­kim opro­cen­to­wa­niem lokat wy­no­szą­cym w skali roku do 15 proc.

W ostat­nich la­tach ofe­ro­wa­ła klien­tom pro­dukt eme­ry­tal­ny – „Eme­ry­tu­ra z wia­tru”. Pie­nią­dze klien­tów miały być in­we­sto­wa­ne w spół­ki zaj­mu­ją­ce się bu­do­wą farm wia­tro­wych i pro­duk­cją ener­gii z od­na­wial­nych źró­deł. Przez lata za­rząd spół­ki był wy­róż­nia­ny przez re­gio­nal­ne or­ga­ni­za­cje biz­ne­so­we, a jej pre­zes Syl­we­ster S. wy­po­wia­dał się w me­diach jako eks­pert fi­nan­so­wy.

Po po­sta­wie­niu za­rzu­tów, Syl­we­stro­wi S. grozi kara do trzech lat po­zba­wie­nia wol­no­ści i grzyw­na do 5 mln zł.

Zobacz również:
reklama
reklama

Najnowsze ogłoszenia

0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama