21 C
Olsztyn
czwartek, 25 lipca, 2024
reklama

Po Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim można znaleźć pracę, ale za marne pieniądze

OlsztynPo Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim można znaleźć pracę, ale za marne pieniądze

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przebadał część absolwentów z rocznika 2011/2012. Z raportu wynika, że jako-taką pracę absolwenci znajdują. Gorzej z zarobkami.

reklama

Raport “losy zawodowe absolwentów UWM w Olsztynie” wykonała prof. Ewa Paturej, prof. Iwona Konopka oraz mgr Barbara Poszewiecka. W badaniu udział wzięło 1955 absolwentów, w tym 1540 kobiet i 415 mężczyzn. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich absolwentów UWM z rocznika 2011/2012 (łącznie 8880 osób) stanowi to 22% ich ogółu. Co wynika z tej analizy?

Ile osób pracuje i po jakim wydziale najłatwiej o pracę?

W momencie przeprowadzania badania 56 proc. badanych (1095 osób) pracowało. Nie pracowało 27,1% (530 osób) z czego 12,8% (251 osoby) nie poszukiwało jeszcze pracy, własną firmę prowadziło 2,9% (56 osób), a osoby, które pracowały i jednocześnie prowadziły własną działalność gospodarczą stanowiły tylko 1,2% badanych (23 osoby).

reklama

Najlepiej pod tym względem wypadli absolwenci Wydziału Nauk Medycznych, spośród których 95% w momencie badania była zatrudniona. Równie dobre są wyniki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, wśród których 69,4% była zatrudnionych, a 19,4% prowadziło własną firmę. Blisko 70% zatrudnieniem charakteryzowali się również absolwenci Wydziału Nauki o Żywności (69,6%) oraz Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (67,0%).

Największy odsetek niepracujących w chwili zbierania danych (łącznie odpowiedzi: nie szukałem jeszcze pracy + nie pracuję) stwierdzono na Wydziałach: Nauk o Środowisku (60,8%), Teologii (56,0%) i Sztuki (55,5%). Liczne grono niepracujących stanowili również absolwenci Wydziału Humanistycznego (49,6%), Biologii i Biotechnologii (47,9%), Nauk Społecznych (44,8%), Nauk Technicznych (44%) oraz Matematyki i Informatyki (41,4%).

Ile zajęło ci poszukiwanie pracy?

Absolwenci, którzy znaleźli się w gronie 1095 osób pracujących, stosunkowo krótko poszukiwali pracy. 46,5% szukało jej krócej niż 1 miesiąc. 15,1% badanych poszukiwanie pracy zajęło od 1 do 2 miesięcy, a 10,6% od 2 do 3 miesięcy. Tylko 11,7% badanych szukało pracy dłużej niż 6 miesięcy. Najszybciej znajdowali pracę absolwenci Wydziału Nauk Medycznych, Wydziału Sztuki, Wydziału Nauk Technicznych oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Największy odsetek osób poszukujących pracy dłużej niż 6 miesięcy stwierdzono w grupie absolwentów Wydziałów: Matematyki i Informatyki (18,4%), Prawa i Administracji (15,8%), Bioinżynierii Zwierząt (14,3%), Nauk Technicznych (15,4%) i Sztuki (14,3%).

reklama

Czy pracujesz w zawodzie?

Pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia i zdobytym zawodem wskazało 48% badanych i prawie po połowie: w zawodzie pokrewnym (24%) oraz w innym zawodzie (28%). Tylko absolwenci Wydziału Nauk Medycznych w 100% wykonują pracę zgodną z wyuczonym zawodem. Respondenci, którzy ukończyli Wydział Medycyny Weterynaryjnej pracują zgodnie z kierunkiem kształcenia (88,5%) lub w zawodzie pokrewnym (11,5%). Najczęściej pracę zgodną ze zdobytym wykształceniem deklarują również absolwenci Wydziałów: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (73,5%), Bioinżynierii Zwierząt (67,9%), Nauki o Żywności (62,0%) oraz Matematyki i Informatyki (60,5%). W najgorszej sytuacji są absolwenci Wydziału Nauk o Środowisku, spośród których tylko 18,2% zadeklarowało pracę zgodną z kierunkiem kształcenia i aż 72,7% podjęło pracę w zupełnie innym zawodzie. Stosunkowo wysoki odsetek zatrudnionych poza wyuczonym zawodem stwierdzono również wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych (45,6%), Wydziału Humanistycznego (39,8%) i Wydziału Teologii (35,7%).

Gdzie pracujesz?

Badani respondenci pracują przede wszystkim w Polsce (95,9%). Spośród pozostałej populacji 1,8% stanowiły osoby zatrudnione w Wielkiej Brytanii. Inne kraje, jako miejsce zatrudnienia, stanowiły poniżej 1% (pracowało w nich od 1 do 8 osób). Zdecydowanie najwięcej absolwentów znalazło pracę w województwie warmińsko-mazurskim (67,8%), na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie (14,0%), a na trzecim pomorskie (6,9%). Najwięcej miejsc pracy czekało na absolwentów UWM w miejscowościach od 100 do 200 tysięcy mieszkańców (25,2%) i prawie tyle samo w miejscowościach od 5 do 40 tysięcy mieszkańców (24,5%). 22,6% respondentów pracuje w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców. W dużych miastach (powyżej 200 tysięcy mieszkańców) zatrudnienie znalazło 15,6% absolwentów.

Pracujesz na etacie, czy śmieciówce?

Większość badanych pracowało w oparciu o umowę o pracę (74,4%), w 15,0% przypadków było to zatrudnienie na podstawie „umowy zlecenie” lub „umowy o dzieło”. W chwili badania 9,3% respondentów podjęło zatrudnienie w ramach umowy o tzw. staż. Pracę o charakterze „wolontariatu” lub zatrudnienie „na czarno” zadeklarowało tylko po 0,4% badanych (po 4 osoby).

Umowa na stałe, czy na czas określony?

Aż 71,5% badanych było zatrudnione w momencie badania na czas określony. Absolwenci deklarowali głównie roczne okresy zatrudnienia na „czas określony” (18,8%). Krótsze okresy aktualnego zatrudnienia wskazało 13,2% (od 1 do 3 miesięcy) oraz 14,3% (od 3 do 6 miesięcy) badanych.

Ile zarabiasz?

71,4% respondentów udzieliło informacji na temat swojego aktualnego miesięcznego poziomu zarobków brutto. Najliczniejsze grupy stanowili absolwenci zarabiający brutto od 1700 do 2300 zł (27,9%) oraz od 1000 do 1600 zł (27,6%). Zarobki na poziomie od 2300 do 3000 zł zadeklarowało 12,9%, a ponad 3000 zł 14,9% badanych. Stosunkowo liczna (16,7%) była również grupa osób z zarobkami poniżej 1000 zł brutto, co może wskazywać na niepełny wymiar czasu ich pracy

Niskie dochody uzyskują również osoby zatrudnione „na stażu”, które korzystają ze środków powiatowych urzędów pracy. Tylko absolwenci (45 osób) Wydziału Nauk Medycznych nie zarabiają poniżej 1000 zł. Najwięcej osób o wynagrodzeniu do 1000 zł ukończyło Wydział Nauk Społecznych i Wydział Humanistyczny (po 22,4% zatrudnionych). Na pozostałych wydziałach odsetek ten mieścił się w przedziale od 9,1 do 20,0%. Zarobki wyższe od 3000 zł brutto zadeklarowało z kolei aż 72,7% absolwentów Wydziału Nauk Technicznych, jednak dane te nie są reprezentatywne z uwagi na nieliczną grupę badaną (10 z 14 osób zatrudnionych). Stosunkowo duży odsetek osób zarabiających powyżej 3000 zł to również absolwenci Wydziału Matematyki i Informatyki (14 z 40 zatrudnionych), Biologii i Biotechnologii (7 z 32 zatrudnionych), Nauk Ekonomicznych (39 ze 184 zatrudnionych) i Medycyny Weterynaryjnej (6 z 33 zatrudnionych). Zarobków najwyższych nie zadeklarowali absolwenci Wydziału Sztuki (tylko 8 zatrudnionych) oraz Nauk o Środowisku (11 zatrudnionych). Porównanie siedmiu największych wydziałów, które były reprezentowane w badaniu przez co najmniej 65 zatrudnionych absolwentów wykazało, że wśród absolwentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Nauki o Żywności najliczniej reprezentowani są zarabiający od 1700 do 2300 zł brutto, a Wydziałów: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Humanistycznego, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych od 1000 do 1600 zł brutto.

Dlaczego nie pracujesz?

Ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, więc suma odpowiedzi przekracza 100%. Jako główną przyczynę braku pracy wskazali oni najczęściej „brak ofert pracy dla osób z moim wykształceniem” (57,2%). Na drugim miejscu znalazło się podjęcie dodatkowej nauki (studia drugiego stopnia) – 28,4%, a na trzecim miejscu „brak jakichkolwiek ofert pracy” – 26,1%. Na kolejnych, dalszych miejscach znalazły się: „zbyt odległe miejsce pracy od miejsca zamieszkania” (12,7%), „inne przyczyny” (11,8%) oraz „zbyt niskie, nieadekwatne do wykształcenia zarobki oferowane przez firmę” i „podjęcie dodatkowej nauki (drugi kierunek studiów)” – 10,8%.

Cały raport dostępny na stronie UWM.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
0 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane