fbpx
16 C
Olsztyn
sobota, 30 września, 2023
reklama
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Rosjanki będą mogły rodzić w Olsztynie. Koszt 7 tys. złotych [GALERIA]

GalerieRosjanki będą mogły rodzić w Olsztynie. Koszt 7 tys. złotych

Jak informuje Polska Agencja Prasowa Szpi­ta­l Gi­ne­ko­lo­gicz­no-Po­łoż­ni­czy “Ma­lar­kie­wicz” podpisał porozumienie z ro­syj­skim sto­wa­rzy­sze­niem zaj­mu­ją­cym się m.​in. pro­wa­dze­niem w Ob­wo­dzie Ka­li­nin­gradz­kim szkół ro­dze­nia. Na jego mocy Rosjanki będą mogły rodzić w Olsztynie.

reklama
Opie­kę me­dycz­ną nad Ro­sjan­ka­mi bę­dzie spra­wo­wać ro­syj­sko­ję­zycz­ny per­so­nel szpi­ta­la

Na mocy umowy przez rok w olsz­tyń­skim szpi­ta­lu, co mie­siąc bę­dzie ro­dzi­ło co naj­mniej 10 Ro­sja­nek. Za poród i pobyt w szpi­ta­lu każda za­pła­ci 7 tys. zł.W za­war­ciu umowy pomoc oko­ło­biz­ne­so­wą za­pew­ni­ło olsz­tyń­skie­mu szpi­ta­lo­wi przed­sta­wi­ciel­stwo War­miń­sko-Ma­zur­skiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej w Ka­li­nin­gra­dzie. Jak tłumaczy przedstawiciel szpitala Robert Jurga jesz­cze przed za­war­ciem umowy w olsz­tyń­skiej lecz­ni­cy uro­dzi­ło się troje ma­łych Ro­sjan (jedną z ro­dzą­cych była za­stęp­czy­ni głów­ne­go ar­chi­tek­ta Ka­li­nin­gra­du).

Cię­żar­ne, które będą chcia­ły ro­dzić w Olsz­ty­nie, na mie­siąc przed po­ro­dem będą przy­jeż­dża­ły do Pol­ski na ba­da­nia KTG, UGS oraz wi­zy­tę le­kar­ską. Te, któ­rym stan zdro­wia na to po­zwo­li i będą chcia­ły, mogą wró­cić do Rosji i po­now­nie przy­je­chać do Olsz­ty­na na około ty­dzień przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem po­ro­du. Te, które wolą ocze­ki­wać na poród w Pol­sce, będą mogły za­miesz­kać w ho­te­lu, który bę­dzie miał ro­syj­sko­ję­zycz­ną ob­słu­gę i menu w tym ję­zy­ku – informuje PAP. Szpital podpisał także umowy z trze­ma ho­te­la­mi w Olsz­ty­nie oraz ze stu­diem fry­zur i za­kła­dem ko­sme­tycz­nym.

reklama

Opie­kę me­dycz­ną nad Ro­sjan­ka­mi bę­dzie spra­wo­wać ro­syj­sko­ję­zycz­ny per­so­nel szpi­ta­la. Szpi­tal dys­po­nu­je od­dzia­łem OIOM dla no­wo­rod­ków i pra­cu­ją w nim neo­na­to­lo­dzy. Szpi­tal bę­dzie za­ła­twiał też for­mal­no­ści zwią­za­ne z le­gal­nym po­wro­tem matek i no­wo­rod­ków do ob­wo­du ka­li­nin­gradz­kie­go: naj­pierw w olsz­tyń­skim urzę­dzie mia­sta dzie­ciom bę­dzie wy­sta­wia­ny akt uro­dze­nia, na­stęp­nie bie­gły tłu­macz prze­tłu­ma­czy go na ro­syj­ski.

Rosjanki będą mogły rodzić w Olsztynie. Koszt 7 tys. złotych [GALERIA] Obwód Kaliningradzki Galerie, Olsztyn, Wiadomości

reklama

– Potem po­stę­po­wa­nie za­le­ży od tego, czy ro­dzi­ce mają pasz­port bio­me­trycz­ny, czy nie. Jeśli nie – to w pasz­port matki wbi­ja­ny jest stem­pel z in­for­ma­cją o dziec­ku i na tym for­mal­no­ści się koń­czą. Jeśli ro­dzi­ce mają pasz­port bio­me­trycz­ny, wów­czas taki sam do­ku­ment wy­ra­bia­my dziec­ku w am­ba­sa­dzie ro­syj­skiej w Gdań­sku – po­wie­dział Jurga i dodał, że zgod­nie z ro­syj­ski­mi prze­pi­sa­mi uro­dzo­ny w Pol­sce Ro­sja­nin dzie­dzi­czy oby­wa­tel­stwo po matce. Miej­sce uro­dze­nia nie ma na to wpły­wu. Jurga za­pew­nił, że troje uro­dzo­nych dotąd w Olsz­ty­nie Ro­sjan “bez kło­po­tów zo­sta­ło za­le­ga­li­zo­wa­nych i wró­ci­ło do ro­dzin­ne­go domu”.

Jak po­wie­dział Jurga, ko­rzy­ścią z po­ro­zu­mie­nia dla Ro­sjan “jest za­do­wo­le­nie cię­żar­nych, które są bar­dzo za­in­te­re­so­wa­ne po­ro­da­mi poza Rosją, np. na Li­twie, czy w Pol­sce”. Ro­sjan­kom po­do­ba się m.​in. moż­li­wość wy­bo­ru do­god­nej po­zy­cji do ro­dze­nia. – Poza tym w ob­wo­dzie ka­li­nin­gradz­kim ok. 70 proc. po­ro­dów roz­wią­zy­wa­nych jest ce­sar­skim cię­ciem, cza­sa­mi cię­ciem pio­no­wym na brzu­chu, a panie chcą ro­dzić na­tu­ral­nie – dodał Jurga.

Szpi­tal “Ma­lar­kie­wicz” dzia­ła w Olsz­ty­nie od 15 lat. To pry­wat­na lecz­ni­ca, która ma pod­pi­sa­ny kon­trakt z NFZ – Polki rodzą w nim bez­płat­nie, rocz­nie przyj­mu­je się tu ok. 1 tys. po­ro­dów. Jurga przy­znał, że kon­trakt z NFZ jest zbyt niski i przyj­mo­wa­niem po­ro­dów Ro­sja­nek pla­ców­ka chce po­pra­wić swoją kon­dy­cję fi­nan­so­wą.

reklama
reklama
reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia