8 C
Olsztyn
środa, 28 września, 2022
reklama

Konferencja na temat programu Unii Europejskiej. Zarzuty wobec prezydenta Olsztyna

WiadomościKonferencja na temat programu Unii Europejskiej. Zarzuty wobec prezydenta Olsztyna
Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

31 stycznia 2021 roku przed biurem Zarządu Okręgowego PiS w Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 10) o godzinie 13:00 odbyła się konferencja prasowa Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie oraz Radnych, na temat Programu Polska Wschodnia na lata 2021-2027.

reklama

Na oficjalnej stronie tego projektu widnieje dokładny opis działań możliwych do zrealizowania – Program Polska Wschodnia wspiera powstawanie i rozwój start-upów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone są także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej. Program obejmuje 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

31 stycznia 2021 roku w Olsztynie odbyła się konferencja, w której uczestniczył Jerzy Szmit, Prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie oraz Radni: Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dariusz Rudnik i Rady Miasta Olsztyna, Krzysztof Narwojsz.

reklama

Mamy dzisiaj taki moment, w którym można jeszcze do trzeciej edycji Programu Polska Wschodnia, który jest datowany na rok 2021-2027, wnosić uwagi, wnosić propozycje. Ale niestety władze województwa, pan marszałek, ale też i prezydent miasta w ogóle nie uczestniczą w tym procesie.” – mówił prezes Jerzy Szmit. Propozycje można składać do 15 lutego.

Swoje uwagi do zachowania władz województwa przedstawił również Krzysztof Narwojsz, radny Olsztyna – „dziwi nas to, że pan prezydent nie widzi możliwości i nie jest zainteresowany Programem Polska Wschodnia, ponieważ jest tyle spraw w Olsztynie, które można by było dzięki temu programowi zrealizować: (…) wywiązanie z obwodnicy Pieczewo do Jarot, czy połączenie z Jarot do ulicy Warszawskiej. Ale również takie projekty większe, np. jak kolej podmiejska czy w sferze kultury, np. nie ma właśnie opery (…).

reklama

Prezes Zarządu zdradził też budżet, jaki będzie do wykorzystania w kolejnej edycji Polski Wschodniej. Ma być to ponad 10 miliardów złotych, dzielonych na 6 województw, w nadchodzącej edycji z Mazowszem bez miasta Warszawa, do których skierowany jest ten program.

Dariusz Rudnik, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wypowiedział się na temat projektów, które udałoby się zrealizować przy wsparciu ze strony Programu Polska Wschodnia. Wspomniał też o trwającym przekopie Mierzei Wiślanej, który może być szansą na rozwój.
„Jest to mocne źródło dofinansowania dla turystyki, która została w trakcie pandemii tak mocno poszkodowana. (…) Przecież nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, na co chcieliby wydać tak duże środki i to właśnie z samorządami gminnymi, z samorządami powiatowymi powinny być te sprawy konsultowane, a niestety nie są. Mam nadzieję, że pan marszałek Brzezin, już rzutem na taśmę, jednak do takich konsultacji doprowadzi.”

Podkreślił, że Olsztyn też może skorzystać ze środków programu, bo to miasto ma potencjał, który należy przy takim wsparciu wykorzystać.

Do tej pory z tego projektu finansowana była m.in. mała przedsiębiorczość, drogi, kolej oraz turystyka.

Olsztyńskie dzieci i młodzież zakładnikami Grzymowicza w walce z rządem [OPINIA]

Konferencja na temat programu Unii Europejskiej. Zarzuty wobec prezydenta Olsztyna

Konferencja na temat programu Unii Europejskiej. Zarzuty wobec prezydenta Olsztyna Konferencja na temat programu Unii Europejskiej. Zarzuty wobec prezydenta Olsztyna Konferencja na temat programu Unii Europejskiej. Zarzuty wobec prezydenta Olsztyna

Sprostowanie nieprawdziwych informacji ws. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia


31 stycznia 2021 roku przed biurem Zarządu Okręgowego PiS w Olsztynie odbyła się konferencja prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie oraz radnych wojewódzkich i miejskich, na temat przygotowań unijnego Programu Polska Wschodnia na lata 2021-2027. W jej trakcie przedstawiono szereg nieprawdziwych informacji, szkalujących dobre imię Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

• Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego aktywnie uczestniczy w procesie przygotowania programu Polska Wschodnia oraz był i jest mocno zaangażowany w działania wspierające kontynuację finansowania przez Unię Europejską tego programu z udziałem Warmii, Mazur i Powiśla. Owocem tego zaangażowania było przyjęcie już w styczniu 2017 r. „Stanowiska Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP w sprawie kontynuacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) w perspektywie finansowej 2020+”, sygnowanego również przez województwo warmińsko-mazurskie. Zatem teza polityków PiS, „(…) że władze województwa w ogóle nie uczestniczą w procesie tworzenia założeń programu na lata 2021-2027 (…)” jest nie tylko nieprawdziwa, ale też kwestionuje zaangażowanie województwa w działania zmierzające do powstania tego programu.
• Już w grudniu 2017 roku przedstawiciel Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na konferencji w Brukseli pn. „Europejska wartość dodana polityki spójności w regionach” przekonywał urzędników Komisji Europejskiej o zasadności interwencji w postaci programu Polska Wschodnia, a także wskazywał na kierunki, które powinien on wspierać w nowej perspektywie UE.
• W kolejnych latach, tj. 2018 i 2019 roku województwo, w tym członkowie zarządu oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, prowadzili działania, dzięki którym przyjęto nowe „Stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+”. W stanowisku przedstawiono zdiagnozowane problemy wspólne dla makroregionu Polski Wschodniej, w tym województwa warmińsko-mazurskiego, które powinny zostać rozwiązane w nowej edycji programu Polska Wschodnia. Dotyczyły one m.in. działań na rzecz rozwoju transportu, czy przedsiębiorczości w makroregionie Polski Wschodniej.
• Należy pamiętać, że Instytucją Zarządzającą Programem Polska Wschodnia jest obecne Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP i to ono odpowiada za właściwy, transparentny proces konsultacji programu na wszystkich szczeblach. W czerwcu 2020 r. ministerstwo zorganizowało spotkanie online otwierające konsultacje na temat interwencji ponadregionalnej z udziałem szczebla lokalnego, w tym przedstawicieli miast i korporacji samorządowych m.in. z województwa warmińsko-mazurskiego. I dopiero wtedy na temat wstępnych założeń Programu Polska Wschodnia na lata 2021-2027 mogły się wypowiedzieć m.in. miasta i gminy z naszego regionu.
• We wrześniu 2020 roku pięć regionów Polski Wschodniej jednogłośnie przyjęło „Stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP w sprawie projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2020+”, w którym uwzględniono priorytety rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego, będące de facto podstawą do stworzenia zakresu proponowanego kształtu programu Polski Wschodniej. Wymieniono w nim m.in. transport, turystykę, w tym uzdrowiskową, przedsiębiorczość jako obszary, które powinny uzyskać wsparcie PO PW 2020+.
• Województwo Warmińsko-Mazurskie, zarówno w ramach prac Komisji ds. Polski Wschodniej, jaki i grup roboczych powołanych przy ministerstwie zarządzającym programem, artykułuje nasze, jako mieszkańców województwa, potrzeby i oczekiwania względem nowego programu. Należy pamiętać, że samorząd województwa jako organ odpowiedzialny za politykę rozwoju województwa prowadzi swoje działania i formułuje priorytety rozwojowe między innymi w oparciu o aktualną strategię rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa i rozpoznany potencjał projektowy na Warmii, Mazurach i Powiślu.
• Kłamstwem jest, że samorząd województwa, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie angażował się i nie angażuje w prace nad Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2020+. Dotychczas odbyło się 11 spotkań grup roboczych i sterujących poświęconych interwencji przyszłego programu skupionych na zagadnieniach: transportu, turystyki, przedsiębiorczości, energetyki i środowiska, uzdrowisk. W absolutnie wszystkich spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, a w ich trakcie wielokrotnie przedstawione zostały propozycje działań m.in. wsparcia budowy i modernizacji dróg, szlaków turystycznych, sieci energetycznych w naszym województwie. Na każdym etapie tam gdzie jest to właściwe, koncepcja kierunków wsparcia przyszłego programu Polska Wschodnia 2021-2027 była konsultowana z właściwymi interesariuszami w naszym regionie, m.in. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Regionalną Organizacją Turystyczną, operatorami sieci energetycznych.
• Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie jest instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Wschodnia i korzysta w możliwie maksymalnym zakresie ze swojej roli interesariusza Programu, tj. prowadzi działania lobbingowe, uczestniczy w konsultacjach organizowanych przez władze krajowe, a także prowadzi odpowiednie konsultacje z partnerami na szczeblu regionalnym, stosownie do etapu prac przygotowawczych programu.
• Natomiast wskazana przez polityków PiS teza iż „(…) mamy dzisiaj taki moment, w którym można jeszcze do trzeciej edycji Programu Polska Wschodnia, który jest datowany na rok 2021-2027, wnosić uwagi, wnosić propozycje. Ale niestety władze województwa, pan marszałek, ale też i prezydent miasta w ogóle nie uczestniczą w tym procesie.” jest po prostu kłamstwem, bo konsultacje publiczne programu nawet się nie rozpoczęły oficjalnie, a ich organizacja leży po stronie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. instytucji zarządzającej programem. Takie konsultacje, wg zapowiedzi ministerstwa, rozpoczną się 17.02 br. i wówczas każdy zainteresowany, zarówno instytucja publiczna, jak i mieszkaniec naszego województwa będzie mógł oficjalnie wyrazić swój pogląd na temat przyszłego programu dla Polski Wschodniej.
• Mając na uwadze powyższe informacje, w tym liczbę inicjatyw, w które zaangażowany był i jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w trakcie przygotowań nowej edycji programu dla Polski Wschodniej, apelujemy o sprostowanie kłamstw i nieprawdziwych informacji przekazanych podczas konferencji prasowej polityków PiS w dniu 31.01.2021 r. Wypowiedziane w trakcie ww. konferencji słowa są nieprawdziwe, szkodliwe i godzą w dobre imię samorządu województwa jako instytucji zaangażowanej w zrównoważony rozwój Warmii, Mazur i Powiśla w oparciu o dialog i dobrą współpracę z mieszkańcami i interesariuszami wszystkich szczebli poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego.

Olsztyńskie dzieci i młodzież zakładnikami Grzymowicza w walce z rządem [OPINIA]

reklama
reklama
reklama
reklama

2 KOMENTARZY

2 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama