1 C
Olsztyn
czwartek, 2 lutego, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Na nowej plaży w Biskupcu odkryto w piasku niebezpieczne substancje. Prokurator wszczął śledztwo

WiadomościNa nowej plaży w Biskupcu odkryto w piasku niebezpieczne substancje. Prokurator wszczął...

Gmina Biskupiec ogłosiła powstanie nowej plaży z placem zabaw nad jeziorem Kraksy Małe. Jak się okazało, do zasypania plaży wykorzystano piasek wymieszany z materiałem ropopodobnym. Trwają badania dotyczące wpływu tych działań na środowisko naturalne. Jak mogło dojść do takiego zaniedbania?

reklama

Już w 2018 roku prowadzone były prace nad modernizacją kąpieliska w Biskupcu. Na brzegu pojawiła się drewniana ścieżka z modrzewia syberyjskiego, zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Obliczony na trzy lata program zakładał także pogłębienie i zarybienie jeziora, oraz zagospodarowanie terenu wokół akwenu. Łączny koszt inwestycji obliczono na kwotę miliona dwustu tysięcy złotych, z czego połowę miały pokryć władze miasta, a połowę firma EGGER.

W ramach projektu “Rewitalizacji terenów publicznych Biskupca Część III” gmina rozpoczęła budowę nowej plaży po drugiej jeziora Kraksy Małe. Umowa w sprawie zamówienia publicznego została podpisana 26 maja 2020 roku. Wykonawcą przedmiotowym robót budowlanych była spółka Apis Polska, a podwykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie prac terenowych była firma ENGREEN w Biskupcu.

reklama

2 września b.r., podczas przeglądu zakresu robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przestrzeni publicznej nad jeziorem Kraksy stwierdzono zanieczyszczania materiału, z którego wykonywane są zasypki plaży. Ujawniono, że podwykonawca zlecania dostarczył na plażę materiał budowlany w postaci piasku wymieszanego z grudami materiału ropopochodnego.

Jak przekazała nam Magdalena Karpińska, Sekretarz Gminy Biskupiec, po dokonaniu inspekcji Urząd Miejski nakazał wykonawcy robót natychmiastowe wstrzymanie prac budowlanych do czasu określenia ilości materiałów, które nie odpowiadają normom jakościowym. O zaistniałej sytuacji poinformowany został także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, którego zadaniem jest nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności wymagań ochrony środowiska. Na wniosek Urzędu Gminy w Biskupcu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie miał wyeliminować potencjalne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

reklama

15 września inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin terenu, przy udziale Urzędu Miejskiego w Biskupcu oraz przedstawiciela firmy firmy ENGREEN. Oględziny wykazały występowanie na terenie budowy zanieczyszczonego kruszywa naturalnego substancjami ropopodobnymi o łącznej powierzchni około 840 m². Stwierdzono także zanieczyszczoną hałdę kruszyw o objętości około 92 625 m².

W dniu oględzin pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Olsztynie pobrali próbki z terenu budowy, co pozwoliłoby ocenić zasięg skażenia. Badanie wykazało, że zawartość węglowodorów ropopodobnych C12-C35 w próbie gleby pobranej z głębokości 0-0,25 m, przekracza dopuszczalną zawartość określoną przez prawo.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych sprawowała Gmina Biskupiec. Jak to możliwe, że doszło do zaniedbania? Analiza dokumentów wykazała, że materiał do zasypki plaży pochodził od “ECO-TER” Sp. z o.o. w Olsztynie. Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedstawił władzom gminy etykiety i deklaracje właściwości użytkowych z informacją o przewidywanych do stosowania w trakcie budowy kruszywach. Z przedstawionych danych o składach kruszyw wynikało, że nie były one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i spełniały właściwości jakościowe do wykorzystania na cele budowlane.

16 września wykonawca robót, Apis Polska Sp. z o.o., otrzymał od Burmistrza Biskupca nakaz niezwłocznego usunięcia zanieczyszczonej pospółki z terenu budowy. W związku z tym, że 22 września działka nadal posiadała śladowe ilości zanieczyszczeń, nakazano ponowne usunięcie całego zanieczyszczonego materiału. Dodatkowo, z uwagi na stwarzane w dalszym ciągu zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, Urząd Gminy Biskupiec wystosował do WIOŚ pismo z prośbą o podjęcie działań zapobiegających ponownemu wprowadzeniu materiału do obiegu.

18 września Prokuratura Rejonowa w Biskupcu wszczęła śledztwo w sprawie składowania substancji w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk. Jak zapewnia Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Krzysztof Stodolny, aktualnie w sprawie przesłuchiwani są świadkowie oraz gromadzone dokumenty dotyczące przedmiotowego zdarzenia. 30 września WIOŚ w Olsztynie skierował do ENGREEN pismo z prośbą o udzielenie informacji w sprawie zagospodarowania zanieczyszczonego materiału usuniętego z terenu budowy. Z uwagi na brak odpowiedzi Inspektorat zdecydował się na przeprowadzenie kontroli wykonawcy. Nie mamy informacji, czy zanieczyszczony materiał ziemny został gdzieś zmagazynowany czy trafił na kolejną inwestycję. Obecnie prace nad jeziorem Kraksy są pod stałym nadzorem.

Właściciel ENGREEN w rozmowie z naszą redakcją odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie.

Sprostowanie firmy ECO-TER Sp. z o.o.

Na nowej plaży w Biskupcu odkryto w piasku niebezpieczne substancje. Prokurator wszczął śledztwo
reklama
reklama
reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Popularne