6 C
Olsztyn
środa, 24 kwietnia, 2024
reklama

Likwidacja Domów Pomocy Społecznej w Olsztynie. Ratusz szuka oszczędności

WiadomościLikwidacja Domów Pomocy Społecznej w Olsztynie. Ratusz szuka oszczędności

Dalsze próby oszczędzania przez ratusz uderzą w Domy Pomocy Społecznej, Romską Świetlicę Rodzinną i Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży.

reklama

Łącznie cztery placówki na terenie miasta Olsztyna mają zostać zlikwidowane wraz z rozpoczęciem nowego roku – tak przewiduje uchwała, nad którą będą głosować radni na najbliższej sesji. Wszystko w ramach cięć w nowym budżecie miasta na rok 2021:

“Z powodu ograniczonych możliwości finansowych miasta, prezydent szukając oszczędności zarządził pomniejszyć kwotę o 8% w kolejnym roku budżetowym. To się wiąże z likwidacją 4 ośrodków” – powiedziała przewodnicząca komisji rodziny Zdzisława Tołwińska na piątkowej konferencji.

reklama

Placówki przeznaczone do likwidacji od roku 2021 to:

– DDPS ul. Fałata dla osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku lub samotnych

reklama

– DDPS Nasza Chata dla osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku oraz osoby z innymi potrzebami, osoby starsze i samotne

– Romska Świetlica Rodzinna dla rodzin romskich, obejmuje działaniami także małoletnie dzieci

– Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Rzepakowa dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, dzieci i młodzież

Łącznie oznacza to zlikwidowanie miejsca pobytu dla około 140 osób. Radni PiS-u podczas konferencji przedstawili również szczegółowe dane finansowe dot. utrzymania tych placówek i potencjalnego zysku dla miasta z zamknięcia ich:

DDPS ul. Fałata – całkowity koszt utrzymania za rok 2019: 151 588,25 zł, koszt utrzymania za okres do 30.09.2020r.: 55 713 zł

DDPS Nasza Chata – całkowity koszt utrzymania za rok 2019: 221 814,26 zł, koszt utrzymania za okres do 30.09.2020r.: 165 385 zł

Romska Świetlica Rodzinna – całkowity koszt utrzymania za rok 2019: 176 407,87 zł, koszt utrzymania za okres do 30.09.2020r.: 93 241 zł

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Rzepakowa – całkowity koszt utrzymania za rok 2019: 296 958,72 zł, koszt utrzymania za okres do 30.09.2020r.: 211 425 zł

“Łączna kwota likwidacji tych wszystkich ośrodków to prawie 860 tys. zł. Nie jest to jakaś wielce porażająca kwota, jeżeli chodzi o budżet miasta Olsztyna” – powiedziała radna Edyta Markowicz.

Z wyliczeń radnej Markowicz wynika, że likwidacja ośrodków będzie wiązała się z pozbyciem się 140 pensjonariuszy, gdzie koszt na utrzymanie jednej osoby na miesiąc wynosi 504,03 zł (na rok 2019).

“Skojarzenie pojawia nam się jedno. W Olsztynie zaczynamy mieć program >>500 minus<<. Tak możemy zacząć w Olsztynie nowy rok budżetowy” – podsumowała Edyta Markowicz.

Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiają się decyzji likwidacji ośrodków w ramach oszczędności budżetowych miasta na przyszły rok. Podkreślają oni grupy społeczne, które zostaną dotknięte przez tę decyzję – czyli osoby niepełnosprawne, starsze czy młodzież – i liczą na to, że prezydent Piotr Grzymowicz znajdzie inne sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy.

Likwidacja Domów Pomocy Społecznej w Olsztynie. W ramach oszczędności noworocznych

Ratusz opublikował na stronie BiP uzasadnienie swojej decyzji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876) realizuje zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym, do których kieruje osoby wymagające opieki oraz zadanie własne gminy z zakresu wspierania rodziny poprzez prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego, w oparciu o art. 176 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821).

Zgodnie z art.  51 cyt. ustawy ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. W ośrodku wsparcia realizuje się usługi skierowane do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, którymi mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek. Ośrodkiem wsparcia, może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klub samopomocy. Za ośrodek wsparcia uznaje się również schronisko dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie funkcjonują ośrodki wsparcia obejmujące usługami osoby o różnych potrzebach. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. J. Fałata 23 w Olsztynie jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób starszych funkcjonującą w budynku, w którym główną działalność prowadzi Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” zapewniający usługi całodobowe w formie domu pomocy społecznej. Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz samotnych, świadczący usługi dziennego pobytu w zakresie ćwiczeń usprawniających, posiłku, dostępu do kultury, organizacji czasu wolnego oraz terapii zajęciowej. Wsparciem objętych jest 30 osób. Koszty prowadzenia działalności tej placówki wraz z wynagrodzeniami wyniosły na dzień 31 grudnia 2019r. – 151 588,25 zł, a według stanu na dzień 30 września 2020r. – 55 713 zł.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasza Chata” przy ul. Mickiewicza 17/1 w Olsztynie jest placówką przeznaczoną dla 40 osób i obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku oraz osoby z innymi potrzebami, jak osoby starsze i samotne, zapewniając im posiłek, działania w zakresie dostępu do kultury czy prowadzenie terapii zajęciowej. Koszty prowadzenia działalności tej placówki wraz z wynagrodzeniami wyniosły na dzień 31 grudnia 2019r. 221 814,26 zł, a według stanu na dzień 30 września 2020r. – 165 385 zł.
Na mocy uchwały Nr XLIX/666/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 września 2005r. od dnia 1 listopada 2005r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie została utworzona Romska Świetlica Rodzinna, której celem jest wsparcie i integracja społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Miasta Olsztyn. Placówka jest przeznaczona dla rodzin romskich, obejmuje działaniami także małoletnie dzieci, co łącznie oznacza pomoc dla 50 osób. Świetlica koncentruje swoją działalność na wsparciu w codziennym funkcjonowaniu członków społeczności romskiej poprzez pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w zaspokajaniu bieżących potrzeb bytowych, jak umożliwienie utrzymania higieny osobistej, pomocy żywnościowej, pomocy w nauce, wspieranie rodziny w podstawowych funkcjach opiekuńczych i wychowawczych. Koszty prowadzenia działalności tej placówki wraz z wynagrodzeniami wyniosły na dzień 31 grudnia 2019r. – 176 407,87 zł, a według stanu na dzień 30 września 2020r. – 93 241 zł. Placówka otrzymała także w 2019r. dotację celową w kwocie 18 793,96 zł.

Ponadto w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na mocy uchwały nr LVIII/838/02 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 stycznia 2002r. został utworzony Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12 w Olsztynie. Placówka ta początkowo utworzona jako ośrodek wsparcia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, począwszy od stycznia 2012r. realizowała zadania placówki wsparcia dziennego wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r poz. 821), która z systemu pomocy społecznej wyodrębniła zadania związane ze wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Placówka jest przeznaczona dla 20 dzieci, której celem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb rozwojowych dziecka poprzez zapewnienie opieki, wychowania i pomocy w pokonywaniu trudności szkolnych oraz organizowaniu czasu wolnego. Koszty prowadzenia działalności tej placówki wraz z wynagrodzeniami wyniosły na dzień 31 grudnia 2019r. – 296 958,72 zł, a według stanu na dzień 30 września 2020r. – 211 425 zł.
Z powodu ograniczonych możliwości finansowych Miasta Olsztyn dalsze prowadzenie i finansowanie działalności powyższych jednostek nie jest możliwe w kolejnym roku budżetowym.
W związku z powyższym zakończenie funkcjonowania powyższych placówek nastąpi z dniem 31 grudnia 2020r.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nadal będą prowadzić działalność pozostałe cztery dzienne domy pomocy społecznej dedykowane w pierwszej kolejności dla osób ze szczególnymi potrzebami takie jak: dzienny dom pomocy społecznej przy ul. Orłowicza 27, przeznaczony jest zgodnie z regulaminem dla osób niepełnosprawnych wymagających rehabilitacji, chorych na stwardnienie rozsiane, chorych reumatycznie, osób samotnych (aktualnie wsparciem objęte są 87 osoby) oraz dzienny dom przy ul .E. Plater 13, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych (aktualnie wsparciem objętych jest 89 osób), których zasadnicza działalność koncentruje się na rehabilitacji leczniczej i ćwiczeniach usprawniających. Kolejny dzienny dom pomocy społecznej jest przeznaczony w pierwszej kolejności dla osób chorych na cukrzycę, a następnie dla osób starszych i samotnych, z którego wsparcia korzystało 58 osób. W ramach pobytu podopieczni korzystają z zajęć terapeutycznych, dostępu do kultury, ćwiczeń usprawniających. Dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych oraz samotnych jest przeznaczony dom przy ul. Świtezianki 4a. Ze wsparcia tej placówki korzystało 77 osób. Jego działalność jest także ukierunkowana na zachowanie sprawności fizycznej tej grupy osób. Każda z powyższych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewnia w ramach pobytu gorący posiłek.
Działalność każdego z powyższych domów jest ukierunkowana na utrzymanie bądź poprawę sprawności fizycznej i pomoc w codziennej egzystencji osób o zróżnicowanych potrzebach. Postępujące zmiany demograficzne w Mieście Olsztyn sprawiają, że oferta tych placówek cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Olsztyna, decydując o pełnym wykorzystaniu miejsc.
Miasto Olsztyn nadal będzie realizować zadanie własne gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze prowadząc placówkę wsparcia dziennego zlokalizowaną na osiedlu Jaroty przy ul. Wiecherta 23, która obejmuje wsparciem ok. 50 dzieci. Do placówki są przyjmowane dzieci wywodzące się z rodzin niezaradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, z rodzin o niskim statusie materialnym, rodzin niepełnych bądź zagrożonych patologią społeczną lub uzależnieniami, trudnościami szkolnymi i trudnościami w zachowaniu w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
Z kolei w zakresie kontynuacji działań na rzecz integracji społeczności romskiej oraz obejmowania tej grupy etnicznej dalszym wsparciem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, stosownie do potrzeb i możliwości, będzie inicjował działania w ramach określonych projektów oraz dążył do zwiększenia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nadal także pracownicy socjalni będą udzielać indywidualnej pomocy w formie pracy socjalnej oraz poprzez wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie został także wyznaczony zarządzeniem Prezydenta Olsztyna do prowadzenia postępowań o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na członka rodziny celem złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, co wymaga ujęcia w treści statutu.
Pozostałe zmiany w statucie wynikają z przeprowadzonej wewnętrznej reorganizacji struktury organizacyjnej i zadań w ośrodku.

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

11 KOMENTARZY

11 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Miron
22 listopada 2020 21:30

Niestety politycy “potrafią” oszczędzać wyłącznie na najsłabszych. Jak jeszcze raz ci BEZradni zaczną chrzanić jak to oni wspierają geriatrię i tym podobne, to chyba sam im pójdę napluć w oko.

der
22 listopada 2020 19:32

Niech sami sobie obniżą wynagrodzenia. Po co nam taka kosztowna administracja. Pochłania mnóstwo pieniędzy. Dodatkowo niemądrze zarządzana.

Polecane
Ogłoszenia