4 C
Olsztyn
niedziela, 26 marca, 2023
reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Razem zmuśmy Niemców do szanowania wyroków polskich sądów

WiadomościRazem zmuśmy Niemców do szanowania wyroków polskich sądów

Czy niemieckie sądy przejmą sprawy sądowe dotyczące „polskich obozów”? Istnieje takie realne zagrożenie.

reklama

W grudniu 2016 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnie nakazał, aby niemiecka telewizja ZDF umieściła na głównej stronie jej serwisu internetowego przeprosiny dla Karola Tendery – byłego więźnia Auschwitz za użycie określenia „polskie obozy” wobec obozów zagłady Auschwitz i Majdanek.

Wyrok został przekazany do wykonania w RFN. Sądy w Moguncji, a następnie w Koblencji uznały, że ZDF musi przeprosić Karola Tenderę. Stanowi to obowiązek prawny co do wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń między państwami członkowskimi, który jest obecnie określony w art.39 wersji przekształconej rozporządzenia Bruksela I.

reklama

ZDF wniosła skargę do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe (niemiecki SN). FTS wydał oburzające orzeczenie uznając, że ZDF nie musi przepraszać Karola Tendery, gdyż rzekomo „byłoby to sprzeczne z porządkiem publicznym wezwanego państwa członkowskiego” (art.45 ust.1 lit.a rozporządzenia, wcześniej art.34 ust.1 rozporządzenia WE).

Łagodniejsza kara za napad z bronią w ręku na kantor w Olsztynie

Zdaniem autorytetów prawniczych, zarówno polskich (prof. Aurelia Nowicka) jak i niemieckich (prof. Burkhard Hess, Instytut Maxa Plancka) orzeczenie to rażąco złamało prawo unijne. Odmowa wykonania wyroku jest sprzeczna z porządkiem prawnym państw członkowskich UE.

reklama

Olsztyńskie Stowarzyszenie Patria Nostra wystosowało petycję do wiceszefowej KE, Very Jourovej.

Wezwało do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapewnienia wykonania wyroku polskiego sądu na terenie Niemiec.

Zgodnie z art. 258 TFUE, w przypadku naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie, Komisja Europejska może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Komisja Europejska odmówiła podjęcia działań w sprawie petycji Stowarzyszenia. Patria Nostra nie godzi się z tym postanowieniem. Wzajemne uznawanie wykonalności wyroków jest jedną z fundamentalnych wartości na których zbudowany jest porządek prawny Unii Europejskiej. Istnieje ryzyko, że nieuznanie wyroku polskiego sądu w przedmiotowej sprawie może stworzyć niebezpieczny precedens
nieuznawania wyroków przez inne państwa członkowskie.

Senator Lidia Staroń odpowiada na pytania: dziedziczenie i spadek (Poradnik cz. 1)

Stąd apel o wsparcie petycji złożonej do Komisji Europejskiej w sprawie niewykonywania przez Niemcy prawa UE, mimo obowiązku wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń między państwami członkowskimi. Petycji ma charakter oficjalnej skargi na urzędowym formularzu KE.

Instrukcja postępowania:

Skargę można złożyć wypełniając elektroniczny formularz skargi, dostępny pod
adresem ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_pl

W tym celu pobierz wzór wypełnionej już skargi przygotowany przez Stowarzyszenie
Patria Nostra patrianostra.org.pl

Skargę można też wysłać pocztą tradycyjną na adres:

European Commission Secretary-General
B-1049 Bruksela BELGIA;

W tym celu pobierz wzór skargi przygotowany przez Stowarzyszenie Patria Nostra
patrianostra.org.pl, podaj swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania) i koniecznie podpisz się czytelnie.

Szczegóły w załączonym komunikacie oraz na stronie internetowej Patria Nostra.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

2 KOMENTARZY

2 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
TakaPrawda
13 maja 2020 18:17

Nie potrafimy do tego zmusić naszych własnych polityków, a próbujemy zagranicznych! Dobre!

Kura
13 maja 2020 17:58

Zastosować zasadę wzajemności i tyle.

Popularne
Ogłoszenia
Złagodzenie kary za usiłowanie zabójstwa sąsiada
Łagodniejsza kara za napad z bronią w ręku na kantor w Olsztynie