fbpx
1 C
Olsztyn
Thursday, 8 December, 2022
reklama

Tramwaj czy auto – kto ma pierwszeństwo w Olsztynie? Przypominamy zasady

WiadomościTramwaj czy auto - kto ma pierwszeństwo w Olsztynie? Przypominamy zasady

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Stara zasada brzmi: jeśli nie wiesz, czy masz pierwszeństwo przed tramwajem najlepiej mu ustąp, ponieważ waży kilkadziesiąt razy więcej od samochodu. Sprawdźmy, co w tej kwestii mówią przepisy.

Wczoraj (18.02) doszło do kolizji samochodu osobowego z tramwajem na al. Sikorskiego. Pisaliśmy o tym w artykule: Tramwaj wypadł z szyn. Nagranie z kabiny motorniczego oraz monitoringu miejskiego [WIDEO]. W wyniku zderzenia pojazd szynowy wykoleił się. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wiele osób zapewne zdawało egzamin na prawo jazdy gdy w Olsztynie nie było jeszcze tramwajów. Dlatego wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przypominamy zasady określające pierwszeństwa przejazdu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Art. 5. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Rozdział 3 Ruch pojazdów, Oddział 2 Włączanie się do ruchu

Art. 17. 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Oddział 7 Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 25. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Powyższego przepisu nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Opisane powyżej zasady stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

Art. 26. 6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

Radny Paweł Klonowski ma wątpliwości w kwestii rozbudowy linii tramwajowej

§ 1. 1. Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) drodze z pierwszeństwem – rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga z pierwszeństwem, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania ma pierwszeństwo w stosunku do kierujących zbliżających się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako podporządkowana;
2) drodze podporządkowanej – rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga podporządkowana, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako droga z pierwszeństwem.

§ 1. 3. Znaki drogowe wyrażające zakazy lub nakazy odnoszące się do kierunku jazdy oraz znaki zakazu wjazdu pojazdów o określonych wymiarach, masie lub naciskach osi nie dotyczą kierującego pojazdem szynowym, poruszającego się po wyznaczonej dla niego trasie.

UWAGA
Podporządkowanie (pojazd szynowy ustępuje pierwszeństwa przejazdu) dotyczy tylko tramwaju wjeżdżającego z drogi oznaczonej znakami A – 7 (ustąp pierwszeństwa)  lub B – 20 (STOP) Jeżeli dochodzi do przecięcia się toru jazdy tramwaju i samochodu na tej samej drodze (tramwaj i inny pojazd poruszają się drogą z pierwszeństwem lub tramwaj i samochód poruszają się drogą podporządkowaną), to pierwszeństwo zachowuje tramwaj.

SYTUACJA Z OKREŚLONYM TABLICZKAMI PRZEBIEGIEM DROGI Z PIERWSZEŃSTWEM PRZEJAZDU PRZEZ SKRZYŻOWANIE:

Jeżeli tramwaj i samochód znajdują się na tej samej drodze pod względem pierwszeństwa (oba pojazdy znajdują się na drodze z pierwszeństwem lub na drodze podporządkowanej – oznakowanej znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu  – pierwszeństwo ma tramwaj.

Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze:

§ 95 4. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12 

Kolejność przejazdu: pojazd 3, 2 i jako ostatni – 1

Kolejność przejazdu: pojazdy A, B, D i jako ostatni pojazd wyjeżdżający z drogi podporządkowanej – C

Kolejność przejazdu: samochód osobowy, autobus oraz tramwaj i na końcu rowerzysta.

Kolejność przejazdu: samochód osobowy, motocyklista i jako ostatni tramwaj wyjeżdżający z drogi podporządkowanej.

Kolejność przejazdu: pojazd 3, pojazd 1, tramwaj.

Kolejność przejazdu: pojazd 1; równocześnie: pojazdy 2 i 3.

Kolejność przejazdu: pojazd 1; tramwaj i jako ostatni – pojazd 3.

Kolejność przejazdu: pojazd 2 (tramwaj) przed pojazdem skręcającym w lewo – 3. Pojazd 1 może przejechać przez skrzyżowanie po zmianie sygnału dla jego kierunku ruchu na zielony. W tej sytuacji sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z postępem prac przy budowie nowej tramwajowej infrastruktury

Tramwaj na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (pierwszeństwo przejazdu, sygnalizatory)

§ 103. Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami są barwy białej.

§ 104. 1. Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator ST oznaczają:
1) sygnał w kształcie kreski pionowej – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał w kształcie kreski pionowej migający – zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej,
3) sygnał w kształcie kreski poziomej – zakaz wjazdu za sygnalizator.

2. Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1) ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
2) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.

Sygnalizator ST

Dla tramwajów jadących w określonych kierunkach sygnały nadawane są przez sygnalizator STK (kierunki te wskazują strzałki umieszczone na tabliczce nad sygnalizatorem). Nadawany przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT sygnał zezwalający na wjazd oznacza, że przejazd nie ma kolizji z innymi kierunkami ruchu.

Sygnały kierunkowe dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator STT oznaczają:

1) STT-1 – zakaz wjazdu za sygnalizator,
2) STT-2 – zezwolenie na jazdę we wskazanym kierunku (kierunkach); kierunki są oznaczone kropkami wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora wraz z wyświetlaną kropką w górnej jego części; lewa górna kropka oznacza kierunek w lewo, środkowa górna kropka kierunek na wprost, a prawa górna kropka – w prawo.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym – ruch kierowany na wjeździe sygnalizatorem S-1 z dodatkowym sygnalizatorem STK umieszczonym na wyspie centralnej

Kolejność przejazdu: pojazd 2 (tramwaj) przed pojazdem skręcającym w lewo – 3. Pojazd 1 może przejechać przez skrzyżowanie po zmianie sygnału dla jego kierunku ruchu na zielony. W tej sytuacji sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Kolejność przejazdu: pojazdy szynowe; samochód zielony i jako ostatni – pojazd szary.

Kolejność przejazdu przez skrzyżowanie: tramwaj 4, motocykl 1; pojazd 2; samochód osobowy 3.

PYTANIA TESTOWE – wraz z odpowiedziami

reklama
reklama
reklama

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze