reklama
Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

Zestawienie ważnych inwestycji drogowych na Warmii i Mazurach

OlsztynZestawienie ważnych inwestycji drogowych na Warmii i Mazurach

W województwie warmińsko-mazurskim oraz na terenie północnego Mazowsza GDDKiA realizuje odcinki dróg ekspresowych i obwodnic. W budowie obecnie jest 158 kilometrów dróg o łącznej wartości blisko 4 mld zł.

S61 Szczuczyn – Ełk Południe

reklama

Na budowie tego ponad 23-kilometrowego odcinka przyszłej trasy Via Baltica prace zmierzają ku końcowi. Wykonano 100 proc. nawierzchni drogi S61 i oznakowania pionowego, a także ponad 90 proc. oznakowania poziomego. Zakończono realizację obiektów inżynierskich i kończony jest montaż ekranów przeciwolśnieniowych na przejściach dla zwierząt. Obecnie na drodze głównej i drogach serwisowych trwają roboty wykończeniowe, montaż ostatnich odcinków ogrodzeń i barier. 

Na początku lipca GDDKiA oddała do użytkowania wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 65 na węźle Ełk Południe co umożliwi wykonanie prac zlokalizowanych w strefie niedawnego objazdu. Na ukończeniu są roboty branżowe. Zaawansowanie rzeczowe na całości odcinka szacuje się na około 98 proc., zaś przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to sierpień 2022 r. 

reklama

Przypomnijmy, że umowę na realizację tego odcinka, w systemie Projektuj i buduj, GDDKiA podpisała w sierpniu 2018 r. Prace w terenie ruszyły wiosną 2020 r., po uzyskaniu w lutym 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Koszt prac budowlanych to blisko 700 mln zł, a całości projektu niemal 780 mln zł. 

Strona kontraktu 

S61 Ełk Południe – Wysokie

reklama

Intensywne prace trwają na budowie kolejnego, 23-kilometrowego odcinka, w okolicy Ełku. Rozpoczęto je jesienią 2020 r., po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie wykonawca znajduje się w połowie etapu układania nawierzchni betonowej i bitumicznej, wykonywane są również bariery, oświetlenie w rejonie węzła, roboty brukarskie, pobocza, humusowanie skarp itp.

Zaawansowanie na obiektach mostowych wynosi 92 proc. Kilka obiektów (wraz z odcinkami dojazdowymi dróg) uzyskało już pozwolenie na użytkowanie i odbywa się po nich ruch.  Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 71 proc. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2023.  

Umowę na realizację tego odcinka szlaku Via Baltica, w systemie Projektuj i buduj, GDDKiA podpisała w lipcu 2018 r., a decyzję ZRID uzyskali we wrześniu 2020 r. Koszt prac budowlanych to 686 mln zł, a całości projektu ponad 780 mln zł. 

Strona kontraktu  

Realizacja tych odcinków S61, łącznie z zakończonym już odcinkiem Wysokie – Raczki, jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility), w kwocie ok. 380 mln zł. 

S16 Borki Wielkie – Mrągowo

Inwestycja o wartości 626 mln zł jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Obecnie prace koncentrują się na budowie nasypów i wykopów. Trwa wymiana gruntów, wzmacnianie podłoża palami żelbetowymi, odhumusowanie pasa drogowego. Wykonane zostały odcinki próbne dla dróg dojazdowych w zakresie podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej. W ramach robót mostowych wbijane są pale prefabrykowane pod posadowienie obiektu, zbrojenie, szalowanie i betonowanie obiektów mostowych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi obecnie 22 proc. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2023 r. 

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj GDDKiA podpisała w maju 2020 roku. 18 czerwca 2021 r. uzyskaliśmy decyzję ZRID, co pozwoliło w lipcu 2021 r. rozpocząć roboty budowlane.   

Strona kontraktu  

S5 Ornowo – Wirwajdy

Na inwestycji o długości 5,3 km wykonano 100 proc. robót ziemnych i związanych ze wzmocnieniem podłoża. Obecnie trwa układanie warstw bitumicznych na trasie głównej oraz roboty wykończeniowe. Roboty drogowe wykonano w 69 proc., w tym bitumiczne w 40 proc. Obiekty inżynierskie wykonano w 95 proc. Na obiekcie WS1 nad DK15 zakończono zasypkę, wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni.  
Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie 80 proc. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2023 r. 

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj GDDKiA podpisała w kwietniu 2020 roku, a latem 2020 r. ruszyły pierwsze prace budowlane. Koszt prac budowlanych to 204 mln zł, a wartość całego projektu to niemal 389 mln zł. 
Inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to ok. 285 mln zł. 

Strona kontraktu  

DK51 obwodnica Smolajn

Obecnie na budowie obwodnicy Smolajn prowadzone są roboty branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej. Zakończono wykonywanie wykopów, wzmocnień podłoża i podbudów. Trwają prace wykończeniowe tj. profilowanie rowów, humusowanie, montaż słupów oświetlenia drogowego. Na ukończeniu są warstwy konstrukcyjne drogi. W nadchodzących tygodniach prace będą skupiały się na dalszej realizacji robót wykończeniowych, robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, oznakowania, budowie kanału technologicznego oraz oświetlenia. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 72 proc. Umowny termin zakończenia budowy to IV kwartał 2022 r. 

Umowę na realizację tego zadania w systemie tradycyjnym GDDKiA podpisała w grudniu 2020 roku. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2021 r. Inwestycja o wartości 26 mln zł i długości 1,8 km jest realizowana z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. 

Strona kontraktu 

DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

Na budowie obwodnicy zakończono roboty bitumiczne na trasie głównej z pominięciem osuwiska, którego naprawa wymagała uzyskania zmiany decyzji ZRID. Na ukończeniu są także roboty bitumiczne na drogach bocznych. Z robót branżowych wykonywane jest zasilanie i oświetlenie drogowe, montaż znaków aktywnych oraz urządzenia preselekcji wagowej. W trakcie są roboty wykończeniowe, tj. ogrodzenia, bariery, oznakowanie, humusowanie, zieleń drogowa, roboty porządkowe. 
Na ukończeniu są roboty mostowe. Już tylko na moście nad rzeką Wel (MS-1) trwają ostatnie prace wykończeniowe. Z 14 obiektów 9 posiada pozwolenie na użytkowanie.  
Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 90 proc. Ze względu na osuwisko i konieczność uzyskania zmiany decyzji ZRiD przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 r.  

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj GDDKiA podpisała w lutym 2018 roku, a wiosną 2019 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Koszt robót budowlanych to około 318 mln zł, a wartość całego projektu to ponad 396 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dofinansowania to ponad 303 mln zł. 

Strona kontraktu  

S7 Napierki – Płońsk

S7 Napierki – Mława

Na tym odcinku, o długości prawie 14 km, decyzję ZRID otrzymaliśmy w marcu 2020 r. Pierwsze samochody pojawiły się na trasie w grudniu 2021 r., na zasadzie czasowej organizacji ruchu. Kierowcy mieli do dyspozycji w obu kierunkach jezdnię w stronę Warszawy, a przed węzłem Mława Wschód obie jezdnie. Od 14 lipca br. dostępne są już obie jezdnie na całym odcinku. Udostępnienie obu jezdni nie oznacza zakończenia prac. Obowiązuje czasowa organizacja ruchu z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Wykonawcy pozostały do realizacji przede wszystkim roboty wykończeniowe na trasie głównej, a ich zakres będzie wymagał wprowadzania miejscowych zawężeń do jednego pasa ruchu. Sukcesywnie realizowane są prace w obrębie przyszłych miejsc obsługi podróżnych (MOP) Pepłowo I i Pepłowo II dla obu kierunków ruchu. Zaawansowanie rzeczowe całej inwestycji wynosi 87 proc. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to IV kwartał 2022 r.   

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj GDDKiA podpisała w grudniu 2017 roku. Koszt robót budowlanych to prawie 295 mln zł, a wartość całego projektu to niemal 366 mln zł.   

Strona kontraktu  

S7 Mława – Strzegowo 

Prace budowlane na odcinku o długości ok. 21,5 km zaczęły się w październiku 2019 r. W grudniu 2021 r. udostępniono do ruchu trasę główną w docelowym układzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W związku z trwającymi jeszcze pracami, na całym odcinku obowiązuje czasowa organizacja ruchu z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Wykonawcy pozostały do realizacji roboty wykończeniowe, w tym na trasie głównej, gdzie ich zakres będzie wymagał wprowadzania mPiejscowych zawężeń do jednego pasa ruchu. Zaawansowanie rzeczowe całej inwestycji wynosi około 99 proc. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to IV kwartał 2022 r.   

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj GDDKiA podpisała w grudniu 2017 roku. Koszt robót budowlanych to 446 mln zł, a wartość całego projektu to niemal 543 mln zł.   

Strona kontraktu  

S7 Strzegowo – Pieńki

Prace budowlane na tym odcinku zaczęły się we wrześniu 2019 roku. Zasadnicze roboty na trasie głównej są zakończone, trwają prace wykończeniowe, uzupełnienie oznakowania poziomego, przebudowa starodroża.  Zaawansowanie rzeczowe wynosi około 96 proc. W grudniu 2021 r. udostępniono do ruchu trasę główną w docelowym układzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Obowiązuje jeszcze ograniczenie prędkości do 80 km/h. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to IV kwartał 2022 r.   

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj GDDKiA podpisała w styczniu 2018 roku. Koszt robót budowlanych to 516 mln zł, a wartość całego projektu to ponad 620 mln zł.   

Strona kontraktu  

S7 Pieńki – Płońsk

Prace na tym blisko 14-kilometrowym odcinku zaczęły się również, tak jak na sąsiednim, we wrześniu 2019 r. Aktualnie trwa montaż ekranów akustycznych na trasie głównej, wykonywane jest oznakowanie poziome na jezdni prawej (w kierunku Warszawy). Toczą się prace wykończeniowe, roboty na starodrożu, roboty budowlane na MOP-ach. Zaawansowanie rzeczowe to ok. 97 proc.    

15 lipca zlikwidowano objazdy i całość ruchu odbywa się po trasie głównej. Za węzłem Dłużniewo, do obwodnicy Płońska, kierowcy mają do dyspozycji w obu kierunkach jezdnię w kierunku Gdańska. W drugiej połowie sierpnia 2022 r. planowane jest udostępnienie do ruchu obu jezdni trasy głównej. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to IV kwartał 2022 r.   

Umowę na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj GDDKiA podpisała w styczniu 2018 roku. Koszt robót budowlanych to prawie 312 mln zł, a wartość całego projektu to niemal 400 mln zł.   

Strona kontraktu  

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

reklama

Imprezy w Olsztynie

reklama
reklama
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama
×