fbpx
-0 C
Olsztyn
niedziela, 28 listopada, 2021
reklama

Olsztyńska Straż Miejska podsumowała 2015 rok

reklama

W 2015 roku Dyżurny Straży Miejskiej przyjął 15778 zgłoszeń od mieszkańców Olsztyna, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2014 o 22%, Natomiast Dyżurny Miasta w 2015 roku przyjął 11645 zgłoszeń co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2014 o 3,5%. W 2015 roku służby Dyżurne Straży Miejskiej odebrały łącznie 27 427 zgłoszeń telefonicznych, tj. o 3286 zgłoszeń więcej niż w 2014 roku. Zgłoszenia dotyczyły głównie utrzymania czystości i  porządku w mieście, zakłócania porządku publicznego i  bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pozostałych sprawach dominowały zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego trzymania zwierząt, uszkodzeń nawierzchni dróg, awarii występujących w urządzeniach sieci komunalnych i w budynkach oraz osób potrzebujących natychmiastowej pomocy.

Realizując zadania przewidziane w ustawie o strażach gminnych i miejskich oraz prawa miejscowego, olsztyńscy strażnicy miejscy w okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku podjęli ogółem 25 029 interwencji.

 BEZPIECZEŃSTWO

 W trakcie pełnienia służby patrolowej, olsztyńscy strażnicy miejscy w roku 2015 zatrzymali na gorącym uczynku 62 sprawców, którzy popełnili czyny zabronione:
– 4 sprawców kradzieży mienia,
– 2 zniszczenia mienia,
– 2 sprawców włamania,
– 6 sprawców pobicia,
– 6 sprawców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym,
– 1 sprawcę znieważenia i czynnej napaści,
– 2 sprawców posiadających narkotyki,
– 27 osoby poszukiwane listami gończymi,
– 3 sprawców uszkodzenia mienia,
– 2 sprawców z zakazem prowadzenia pojazdów,
– 2 sprawców podrobionych dokumentów
– 5 sprawców rozboju
reklama

Strażnicy ujawnili także 26 przestępstw (32 sprawców), które zostały przekazane Policji.

Bezpieczeństwo to także ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Każdego roku strażnicy kilkadziesiąt razy udzielają pomocy poszkodowanym w zakresie pierwszej pomocy medycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego m.in. PSP-R1 (w 2015 r. udzielono pomocy 63 osobom). Obecnie w Straży Miejskiej jest 29 strażników – ratowników.

 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na przestrzeni 2015 r. strażnicy miejscy, podobnie jak w poprzednich latach, podejmowali dużo interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych. Tego rodzaju zachowania, pomimo coraz mniejszego przyzwolenia społecznego, są dość powszechne. Wpływają one negatywnie na poczucie bezpieczeństwa, budzą szczególny niepokój mieszkańców i niestety, często związane są z innymi naruszeniami prawa. W związku z powyższym, nasza działalność ukierunkowana była eliminowanie tego zjawiska. Był to jeden z najważniejszych priorytetów, dlatego też, ilość interwencji w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym wzrosła aż o 38%.

Strażnicy miejscy w 2015 r. podjęli 4345 interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym. Ponadto, strażnicy w 2015 r. doprowadzili  2052 osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsc zamieszkania, które dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażały życiu i zdrowiu.

DZIAŁANIA WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH

W 2015 r. Dyżurny Straży Miejskiej przyjął od mieszkańców miasta Olsztyna 1159 zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych. Niestety, pomimo szybkiej interwencji stwierdzono 1 zgon, 1081 osób bezdomnych będących w upojeniu alkoholowym zostało przekazanych do izby wytrzeźwień, 49 bezdomnych zostało przekazanych do schroniska i 22 bezdomnych do ośrodków zdrowia, 92 osoby bezdomne nie potrzebowało pomocy.

Ponadto, Straż Miejska wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w okresie jesienno – zimowo – wiosennym każdego roku dokonuje szczegółowej kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta Olsztyna.

 CZYSTE MIASTO

Turystyczny charakter Olsztyna i duże tereny rekreacyjne, powodują konieczność szczególnej dbałości o estetykę i czystość miasta. W zakresie czynności wykonywanych przez strażników miejskich wchodziła kontrola: stanu czystości ulic, chodników, posesji; przestrzegania warunków zimowego utrzymania; respektowania przepisów dotyczących gromadzenia odpadów stałych i ciekłych na posesjach.

Strażnicy w 2015 r. przekazali do różnych instytucji i podmiotów 1955 spraw porządkowych. Ponadto, w 2015 r. podjęli 4076 interwencji w stosunku do osób zanieczyszczających lub zaśmiecających miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec oraz niszczących roślinność. W działaniach codziennych strażników, priorytetem jest bieżąca kontrola dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Olsztyna.

W 2015 r. strażnicy z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym tj. pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza, usunęli 8 pojazdów oraz doprowadzili do usunięcia 72 wraków pojazdów pozostawionych na terenie miasta Olsztyna (wzrost o 30 pojazdów).

ZABEZPIECZENIE IMPREZ NA TERENIE MIASTA

W Olsztynie, z uwagi na szczególny charakter miasta, w minionym roku zorganizowanych zostało szereg imprez o charakterze masowym. W każdej z nich uczestniczyli strażnicy miejscy, dbając o przestrzeganie spokoju i porządku publicznego przez zgromadzone tam osoby oraz czuwając nad ich bezpieczeństwem.

Ogółem wzięto udział w 83 zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i innych.

 BEZPIECZNA WODA

Na podstawie umowy z dnia 13 czerwca 2006 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA a Urzędem Miasta w Olsztynie, Straż Miejska otrzymała łódź patrolowo – ratowniczą S-4800 z wyposażeniem w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku w gminie.

Czytaj też:  Drogowy bandyta na ul. Iwaszkiewicza

Do patrolu wodnego skierowane zostały dwie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy w patrolu wodnym tzn. posiadają uprawnienia zawodowe steromotorzysty żeglugi śródlądowej, uprawnienia ratownika wodnego, posiadają umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej. Łącznie w trakcie działań patrolu wodnego podczas przeprowadzonych akcji ratunkowych udzielono pomocy 10 osobom, w tym podjęto z wody 1 osobę nietrzeźwą.

W całym sezonie letnim patrol wodny zabezpieczył 23 imprezy odbywających się na wodzie oraz w jej pobliżu. W związku z otwarciem w miesiącu lipcu Centrum Rekreacyjno – Sportowego ,,UKIEL” Straż Miejska skierowała dodatkowe patrole piesze. Dbały one o bezpieczeństwo osób wypoczywających i kąpiących się oraz o porządek na terenach przyległych do plaży.

PROFILAKTYKA

W roku 2015 strażnicy odbyli 118 spotkań z pedagogiem szkolnym bądź dyrektorem. Przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa w 23 szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Olsztyna.

Ponadto przeprowadzano spotkania z dziećmi w siedzibie Straży Miejskiej.

Na przełomie roku w ramach akcji ,,Senior” przeprowadzono serię pogadanek skierowanych do osób starszych. Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, powtórzymy ją w roku 2016.

W 2015 roku strażnicy uczestniczyli w 21 festynach organizowanych m.in. przez Urząd Miasta Olsztyna, Rady Osiedla, placówki edukacyjne, parafie. Założeniem wszystkich festynów była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna. Były to festyny takie jak: „Bezpieczny Olsztyn”, „Bezpieczny lód”, „Bezpieczna woda”, ,, Bezpieczni Ja, Ty i My”, ,,Festyny rodzinne” ,,Magiczny Park Jakubowo”, „Olsztyn Aktywnie” i inne.

 ZWIERZĘTA DOMOWE, GOSPODARSKIE i  WOLNO ŻYJĄCE

\W 2015 r. Dyżurny Straży Miejskiej przyjął od mieszkańców Olsztyna 933 zgłoszenia dotyczące zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących, które zagrażały zdrowiu i życiu ludzi lub same były w zagrożeniu. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło psów i kotów tj. 477 zgłoszeń, dzików tj. 26 zgłoszeń, sarny tj. 15 zgłoszeń, łabędzi tj. 14 zgłoszeń, lisy tj. 35 zgłoszeń, pszczoły tj. 10 zgłoszeń, nietoperzy tj. 7 zgłoszeń, i innych gatunków zwierząt tj. 349 zgłoszeń.

Ponadto w  2015 r. strażnicy podjęli 553 interwencji do osób niewywiązujących się z obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, usuwania odchodów po psie, szczepień przeciw wściekliźnie.

 WNIOSKI

Dokonując podsumowania należy podkreślić, że w 2015 zwiększyła się ilość zgłoszeń mieszkańców zarówno do Dyżurnego Straży Miejskiej jak i Dyżurnego Miasta. Wpływ na to miała popularyzacja portalu ,,Bezpieczny Olsztyn”, gdzie bezpośrednio drogą elektroniczną mieszkańcy przekazują swoje uwagi i prośby o interwencje. Zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, w 2015 roku szczególny nacisk położono na czystość i porządek w mieście. Ilość interwencji w stosunku do osób zanieczyszczających lub zaśmiecających miejsca dostępne dla publiczności a w szczególności drogę, ulice plac, ogród lub zieleniec wzrosła o 39%. Ponad dwukrotnie wzrosła również ilość interwencji w stosunku do osób popełniających wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej. Osoby bezdomne to poważny    i  uciążliwy problem społeczny. Ich ilość w Olsztynie systematycznie wzrasta. W 2015 ilość podjętych interwencji po raz pierwszy nie wzrosła od kilku lat, jednak utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Po raz kolejny nastąpił także wzrost interwencji w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym ( wzrost o 38%).

Bezpieczeństwo wokół szkół, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci to następne zadanie priorytetowe, które przyświecało pracy strażników. W  porównaniu z rokiem 2014 przeprowadzono więcej kontroli terenów przyległych do szkół oraz spotkań z dyrektorami i pedagogami szkolnymi. Według naszej oceny przełożyło się to na poprawę bezpieczeństwa dzieci.

Strażnicy z roku na rok ujawniają coraz więcej przestępstw i osób poszukiwanych, ich liczba wzrosła również w 2015 r.

W 2015 Straż Miejska w Olsztynie była kontrolowana przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli. W otrzymanym wystąpieniu pokontrolnym, NIK pozytywnie ocenił efektywność zadań realizowanych przez Straż  Miejską w Olsztynie. Warto dodać, że Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3- stopniową skalę ocen: pozytywną, pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywną. Straż Miejska w Olsztynie uzyskała najwyższą ocenę. Podkreślono, że podejmowane czynności skoncentrowano na osiągnięciu celu nadrzędnego, a mianowicie poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczeniu przestępczości w Olsztynie. Kontrolerzy ocenili, że strażnicy miejscy podejmowali skuteczne interwencje w sprawach istotnych dla mieszkańców. Ponadto zadbano o kształtowanie pozytywnego wizerunku strażników wśród mieszkańców oraz realizowano różne programy profilaktyczne. Ocena pozytywna to efekt pracy wszystkich pracowników jednostki. Powyższe potwierdził certyfikat, który Straż Miejska uzyskała w dniu 23 października 2015 r.

Zobacz również:
reklama
reklama

Najnowsze ogłoszenia

0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
reklama