7 C
Olsztyn
czwartek, 13 czerwca, 2024
reklama

Oto poziom zaawansowania inwestycji drogowych w regionie warmińsko-mazurskim

WiadomościOto poziom zaawansowania inwestycji drogowych w regionie warmińsko-mazurskim

Budowa dróg, jedno z kluczowych zadań GDDKiA, to zarówno proces intensywnych prac nad dokumentacją dla nowych inwestycji jak i roboty budowlane na odcinkach będących w trakcie realizacji. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim prace przygotowawcze dotyczą blisko 262 km dróg.

reklama

Projektanci pracują między innymi nad odcinkami: S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk, S5 Ostróda – Nowe Marzy, DK53 Olsztyn – Szczytno, DK 57 Szczytno – Szymany, DK22 Fiszewo – Elbląg, DK51 Bartoszyce – Wichrowo (obwodnica Smolajn). Przygotowujemy też dokumentację dla zadań z rządowego Programu budowy 100 obwodnic: północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit, obwodnicy Szczytna, obwodnicy Pisza, obwodnicy Dobrego Miasta. Z tego Programu zrealizowaliśmy już obwodnicę Smolajn, a obwodnica Gąsek jest obecnie w realizacji.

S5 Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1)

reklama

Obecnie trwa sprawdzanie poprawności Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które zostało przekazane do odbioru przez biuro projektowe z końcem kwietnia br. W IV kw. br. planowany jest wybór najbardziej korzystnego wariantu, rekomendowanego do realizacji we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Taki wniosek planujemy złożyć na koniec br. Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego oraz realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowane jest na II kw. 2028 r. Przy sprawnym zakończeniu przetargu prace w terenie mogłyby ruszyć po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w III kw. 2029 r., a kierowcy z nowej drogi mogliby skorzystać w IV kw. 2032 roku.

S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk

Wniosek o wydanie DŚU dla tej inwestycji złożyliśmy w grudniu 2020 r. Zarekomendowaliśmy do realizacji wariant B, który uzyskał w analizie wielokryterialnej najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność komunikacyjną oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W grudniu 2023 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) poinformował nas o braku możliwości realizacji inwestycji w wariancie B ze względu na, znaczące negatywne oddziaływanie inwestycji w wariancie B na żółwia błotnego – przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000. RDOŚ wskazał jednocześnie możliwość realizacji tego odcinka w wariancie C, który na odcinku od Mrągowa do Mikołajek biegnie na północ od wariantu B, w okolicach Rynu. Obecnie trwa analiza obwieszczenia RDOŚ.

reklama

Droga w rekomendowanym przez GDDKiA wariancie przebiega na trasie Mrągowo – Kosewo – Baranowo (omija miejscowość od strony południowej) – Mikołajki – Woźnice – Drozdowo – Orzysz (omija miejscowość od strony północnej) – Strzelniki – Klusy – Chrzanowo – Ełk. Dostęp do drogi, w wariancie B byłby możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości ok. 77,5 km.

Po uzyskaniu DŚU, kolejnym etapem prac będzie opracowanie szczegółowych rozwiązań technicznych w ramach II etapu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rozszerzonego o koncepcję szczegółową wariantu wskazanego do realizacji w DŚU (STEŚ-R etap II). Projekt techniczny zawierać będzie rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, granice terenu zajmowanego pod inwestycję oraz przedmiary robót i kosztorysy dla kluczowych elementów przedsięwzięcia. Na II etapie STEŚ-R wykonane zostaną także badania geologiczne dla wskazanego w DŚU przebiegu trasy.

Rozbudowa drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Szczytno

Umowę na wykonanie STEŚ z materiałami do wniosku o DŚU dla rozbudowy blisko 34 km drogi krajowej nr 53 na odcinku Olsztyn – Szczytno podpisaliśmy w grudniu 2021 r. Prace przygotowawcze dla rozbudowy tej drogi są rozłożone na lata 2022-2026, natomiast budowa planowana jest w latach 2026-2030.

W lutym tego roku odbył się pierwszy etap odbioru STEŚ, tj. pierwsza część posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Po skorygowaniu dokumentacji zgodnie z uwagami ZOPI złożonego z pracowników GDDKiA zostanie zorganizowane drugie posiedzenie, na które zaprosimy przedstawicieli władz samorządowych. Po tym posiedzeniu złożymy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji odcinka Olsztyn – Szczytno w optymalnym przebiegu, wskazanym przez ZOPI.

Rozbudowa drogi krajowej nr 53, oprócz dostosowania jej parametrów do klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), będzie miała na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 11,5 t na oś. W miejscach, gdzie ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe dostosowanie do parametrów GP jest utrudnione, analizowane oprócz wariantu rozbudowy są warianty nowego przebieg DK53 (obwodnice miejscowości). Decyzja co do wyboru wariantu do realizacji zapadnie na podstawie wyników analizy wielokryterialnej na posiedzeniu ZOPI. W miarę możliwości terenowych zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie, które zbiorą ruch ze zjazdów do nieruchomości i umożliwią zamknięcie części zjazdów na jezdnię DK53. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów, nastąpi poprzez rozdzielenie ruchu samochodowego od ruchu pieszego i rowerowego oraz poprzez budowę zatok autobusowych.

Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Szczytno – Szymany

Początek inwestycji stanowi włączenie do projektowanej obwodnicy Szczytna, koniec inwestycji znajduje się w Szymanach, około 200 m za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do lotniska. Obecnie opracowywany jest projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz materiały przetargowe. Odbiór dokumentacji planowany jest w IV kw. 2024 r. Natomiast w II kw. 2025 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID.

Inwestycja ma na celu: wzmocnić korpus drogowy oraz podłoże. Zamierzamy zbudować/przebudować odwodnienia drogi i zbudować chodnik. Ponadto planujemy budowę/przebudowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę lewoskrętów, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę kanału technologicznego.

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 Fiszewo – Elbląg

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji na odcinku Fiszewo – Jegłownik i Jegłownik – Elbląg oraz na wykonanie STEŚ-R wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Jegłownika podpisaliśmy w lutym 2022 r.

W październiku 2023 roku wykonawca przekazał do oceny ZOPI dokumentację STEŚ-R etap I dla obwodnicy Jegłownika, natomiast w III/IV kwartale br. planujemy złożenie wniosku o wydanie DŚU. Zakończenie prac nad STEŚ-R etap II dla obwodnicy Jegłownika planowane jest w IV kwartale 2025 r.

Zakończenie prac nad dokumentacją projektową dla rozbudowy DK22 planowane jest w II kwartale 2025 r.

Droga na odcinkach Fiszewo – Jegłownik i Jegłownik – Elbląg na przeważającej długości będzie biegała w sąsiedztwie korpusu istniejącej DK22, który pełni również funkcję wału przeciwpowodziowego. Przebieg obwodnicy Jegłownika zostanie ustalony na podstawie dokumentacji STEŚ-R. Wszystkie warianty obwodnicy zlokalizowane są po południowej stronie miejscowości.

Planowany termin realizacji rozbudowy odcinków Fiszewo – Jegłownik i Jegłownik – Elbląg to lata 2026-2029, natomiast realizacja obwodnicy Jegłownika, w systemie projektuj i buduj, przewidziana jest na lata 2027-2030.

Rozbudowa drogi krajowej nr 51 odc. Bartoszyce – Wichrowo (początek obwodnicy Smolajn)

Umowę na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy tej drogi w dwóch odcinkach, tj. Bartoszyce – Lidzbark Warmiński i Lidzbark Warmiński – Wichrowo podpisaliśmy w styczniu ubiegłego roku. Dokumentacja obejmuje projekty budowlane, projekty wykonawcze dla każdego z odcinków oraz nadzór autorski nad realizacją robót. Planowany termin wykonania dokumentacji to III kwartał 2026 r.

Celem rozbudowy drogi krajowej nr 51 jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawienie warunków ruchu tranzytowego oraz lokalnego. Będzie to możliwe dzięki polepszeniu warunków techniczno-użytkowych drogi, a w szczególności wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni, przebudowie skrzyżowań i poprawie geometrii drogi.

Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu dzięki budowie chodników i ciągów i pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych.

Program budowy 100 obwodnic

Na Warmii i Mazurach, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, realizujemy sześć inwestycji. Są to obwodnice: Olsztyna i Dywit, Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna. Prowadzimy również prace przygotowawcze dla obwodnicy Dobrego Miasta, która znajduje się na liście rezerwowej Programu. Obwodnica Smolajn została oddana do użytku w sierpniu 2022 r., obwodnica Gąsek jest w trakcie realizacji, natomiast dla pozostałych czterech zadań przygotowujemy jeszcze dokumentację projektową. 

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51

Od lutego 2023 roku prowadzimy prace nad STEŚ, zgodnie z decyzją ZOPI, wskazującą do dalszych prac korytarz zachodni obwodnicy Olsztyna i Dywit. Wybór korytarza zachodniego został dokonany przez ZOPI w oparciu o wielokryterialną analizę porównawczą wariantów w korytarzu zachodnim oraz wschodnim (12 kombinacji), wykonaną w ramach Studium korytarzowego. 

W ramach prac nad STEŚ zaprojektowane zostały rozwiązania drogowe uwzględniające korekty przebiegu wariantów, zgodnie z wnioskami mieszkańców, które wpłynęły po spotkaniach informacyjnych, przeprowadzonych w październiku 2023 r. Zaprojektowano również rozwiązania w zakresie obiektów inżynierskich. Wykonano badania geotechniczne mające na celu określenie warunków geologicznych i geotechnicznych podłoża gruntowego na terenie planowanym pod budowę obwodnicy oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, która stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Obecnie trwa weryfikacja wykonanych opracowań. Zakończenie prac nad STEŚ planowane jest w III kwartale 2024 roku. Po ocenie przez ZOPI w Oddziale w Olsztynie i Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), działającą przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie wybierzemy wariant optymalny (na podstawie wielokryterialnej analizy porównawczej), który wskażemy we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Obwodnica Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58 

KOPI, na podstawie analizy wielokryterialnej wykonanej w ramach STEŚ R-etap I wskazała jako najbardziej korzystny do realizacji wariant 3 obwodnicy, najbardziej oddalony od Szczytna. Trwa weryfikacja poprawionej dokumentacji STEŚ-R etap I, zgodnie z uwagami zgłoszonymi na posiedzeniu KOPI. Po jej zakończeniu będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie DŚU dla realizacji obwodnicy w wariancie 3.

Obwodnica Szczytna będzie jednojezdniową drogą klasy GP, o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. 

Obwodnica Pisza w ciągu DK58 i DK63

W marcu ubiegłego roku KOPI uznała za najbardziej korzystny do realizacji wariant 2C, dla którego został złożony w lipcu 2023 r. wniosek o wydanie DŚU. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania DŚU. Po uzyskaniu DŚU przystąpimy do wykonania szczegółowej koncepcji technicznej (STEŚ R etap II) dla wariantu wskazanego w DŚU.

W ramach tej inwestycji zostanie wykonana jednojezdniowa droga klasy GP, która przebiegać będzie od północno-zachodniej, poprzez południową, aż do wschodniej części miasta. 

Obwodnica Dobrego Miasta w ciągu DK51

Na liście rezerwowej Programu budowy 100 obwodnic jest obwodnica Dobrego Miasta. Obwodnica ominie również Stary Dwór. Odbiór dokumentacji STEŚ-R etap I oraz materiałów do DŚU, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, planowany jest na koniec br. Na koniec 2026 roku będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy Dobrego Miasta w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych nastąpi pod warunkiem uzyskania finansowania na budowę. Udział w kosztach prac przygotowawczych będzie mieć również Gmina Dobre Miasto, która przeznaczy na ten cel 1,5 mln zł. Planowana obwodnica będzie miała długość około 8 kilometrów. Będzie to droga klasy GP o przekroju 1×2. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie przed miejscowością Kosyń, koniec zaś dowiąże się do istniejącej obwodnicy Barcikowa. 

źródło: GDDKiA

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama

4 KOMENTARZY

4 komentarzy
Najlepsze
Najnowsze Najstarsze
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Ciekawy
24 maja 2024 13:12

Jak to jest ze ci pseudoekolodzy potrafią wypatrzeć małego żółwia a wielkich nielegalnych wysypisk nie widzą

Olo
23 maja 2024 11:17

A co się buduje w Olsztynie na Sikorskiego obok zajezdni autobusowej? Bo jakoś cicho na ten temat. Mnóstwo ciężkiego sprzętu grzebie w ziemi. Na tablicy ogłoszeń jako inwestor jest AGATA SA. (właściciel placu). Nowy salon meblowy w mieście, czy jakaś inna inwestycja?

Polecane