13 C
Olsztyn
poniedziałek, 29 maja, 2023

Wrześniowa rekrutacja na UWM. Sprawdź szczegóły

Jeżeli jeszcze się nie zdecydowaliście na studia, to możecie wziąć udział we wrześniowej (8-14.9.2016) rekrutacji na UWM w Olsztynie. Wśród szerokiej oferty znajdują się interesujące kierunki prowadzone na Wydziale Nauk o Środowisku.  Poniżej prezentujemy więcej informacji nt. dostępnych kierunków.

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

Na kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi ( studia inżynierskie 7-semesrtalne) student uczy się profesjonalnie rozwiązywać problemy z zakresu gospodarowania wodą. Posiada umiejętności pomiaru,  modelowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz analizy danych. Posługuje się nowoczesnymi metodami analitycznymi pozwalającymi na przeprowadzenie oceny biologicznej, fizyko-chemicznej i hydromorfologicznej jakości wód.

Absolwent kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem, oceną, eksploatacją oraz ochroną zasobów wodnych. Ponadto, absolwent może podejmować pracę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmującymi się m. in. bezpieczeństwem przeciwpowodziowym.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Na 7-semestralnych studiach inżynierskich student przygotowuje się do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i obiektów do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, uzyskiwania energii z alternatywnych źródeł.

Absolwent kierunku inżynieria środowiska może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlano-instalacyjnych, w służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych także w organach administracji państwowej i samorządowej oraz biurach projektów.

Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane.

Naukę można kontynuować na studiach magisterskich i doktoranckich.

RYBACTWO

Student 7-semestralnych inżynierskich studiów na kierunku rybactwo poznaje zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich rozrodu. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu technik, technologii ora budowy urządzeń stosowanych w akwakulturze ryb i bezkręgowców wodnych.

Absolwent rybactwa jest przygotowany do podjęcia pracy jako właściciel gospodarstwa rybackiego; ichtiolog nadzorujący pracę farm, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni, przedstawiciel firm produkujących i sprzedających pasze, sprzęt do odłowów i przerobu ryb, ichtiolog w parkach narodowych i rezerwatach przyrody; specjalista w laboratoriach oraz ośrodkach doradztwa, inspektor ds. gospodarki rybackiej w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Może prowadzić specjalistyczne hodowle ryb konsumpcyjnych, egzotycznych i akwaryjnych.

Ukończenie studiów inżynierskich daje możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich i doktoranckich

TURYSTYKA I REKREACJA

Absolwent 6-semestralnych studiów licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Wiedza z zakresu praktycznej obsługi imprez turystycznych i znajomość przynajmniej jednego języka obcego pozwala na pracę w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnika lub rezydenta. Absolwent jest przygotowany do pracy biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych; gospodarstwach agroturystycznych; ośrodkach sportu i rekreacji; centrach rekreacji i odnowy biologicznej i in. Może również pracować w urzędach administracji samorządowej w jednostkach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki.

Istnieje również możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich.

 

Więcej informacji pod adresami:

www.wnos.uwm.edu.pl

www.rekrutacja.uwm.edu.pl